Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

In gesprek met .... Marijke Everts

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In gesprek met .... Marijke Everts

Duurzaamheid staat meer dan ooit op de maatschappelijke agenda. Volop wordt de discussie gevoerd over klimaatdoelstellingen en de bijdrage die het bedrijfsleven moet leveren. Dat raakt natuurlijk de strategie van de VanDrie Group. We gaan in gesprek met Marijke Everts (Director Corporate Affairs) om te bezien welke rol en acties de VanDrie Group neemt.

Wat betekent duurzaamheid voor de VanDrie Group?

Everts: ‘We hebben een zorgplicht en we voelen die als familiebedrijf ook. Dat betekent dat we actief inzetten om onze klimaatimpact te verminderen. Als ketenregisseur jagen we de transitie naar een duurzamere sector aan. Enerzijds door binnen onze productieketen in te zetten op de maximale verwaarding van het kalf, verduurzaming van onze producten, het gebruik van alternatieve grondstoffen en optimale benutting van reststromen en restwarmte in het voedselsysteem, waarmee we invulling geven aan de ambities voor een circulair landbouwsysteem. Maar ook door het toepassen van slimme technologieën en ontwikkelen van innovatieve oplossingen die emissies in elke schakel van onze productie terugdringen, waarmee we bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met innovatie geweldige stappen kunnen bereiken om de dierlijke eiwitketen te verbeteren, ook voor wat betreft de impact op het klimaat en het milieu.

 We zien ook dat we elke schakel in de toekomst nodig hebben. Alleen ga je ver, samen kom je verder, is het toch? Daarom investeren we in samenwerkingsverbanden met kennispartners en stakeholders voor het verduurzamen van de keten. Zo zorgen we ervoor dat in elke schakel van onze keten steeds efficiënter gewerkt wordt, de impact op het milieu en de omgeving wordt verminderd en verspilling wordt voorkomen.’

Het is de afgelopen tijd flink in het nieuws: Milieudefensie die een zaak wint van Royal Dutch Shell. De Haagse rechtbank oordeelde onlangs dat Shell de uitstoot van CO2 sneller terug moet dringen. In februari 2021 publiceerde Milieudefensie al een rapport waarin het onder andere de VanDrie Group aanrekent dat waarschijnlijk Nederlandse klimaatdoelen niet worden behaald. Wat staat de VanDrie Group te wachten?

Everts: ‘In onze strategie hebben we vastgelegd dat we onze CO2-uitstoot met 49 procent willen verlagen in 2030 ten opzichte van 1990, conform het klimaatakkoord. We zien dat bijstellingen waarschijnlijk nodig zijn. Europa heeft de ambities aangescherpt en we weten niet wat er in de formatie van een nieuw kabinet in Nederland gebeurt. We kunnen snel schakelen en zullen dit komende periode ook doen. Wel vind ik het belangrijk nog iets toe te voegen voor het juiste perspectief.’

Vertel..

Everts: ‘Discussies moeten goed onderbouwd gevoerd worden. In het door Milieudefensie gepubliceerde rapport wordt uitgegaan van oude cijfers als men het heeft over onze uitstoot. Feitelijk, op basis van een milieu-analyse uitgevoerd op de kalversector in 2019 en 2020 door Adviesbureau Blonk, is de CO2-impact van de VanDrie Group in Nederland meer dan de helft minder dan in het rapport wordt beweerd. Vanuit dit adviesbureau is op voorhand naar Milieudefensie aangegeven dat cijfers uit deze milieu-analyse recenter en preciezer zijn dan die uiteindelijk gebruikt worden. Daar is helaas niets mee gedaan.’

Toch wordt de VanDrie Group aangesproken als vervuiler.

Everts: ‘Ik begrijp heel goed dat we als groot bedrijf kritisch worden gevolgd. Met grootte komt natuurlijk logischerwijs meer impact en in ultimo meer verantwoordelijkheid. Via innovatie en investeringen nemen we daarom actief maatregelen om negatieve effecten van onze productie te verminderen en te voorkomen. Wij willen voldoen aan de standaarden die van ons verwacht worden en passen bij onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. We beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben en integer moeten handelen. Dat betekent ook dat we doelen op gebied van klimaat en milieu absoluut willen behalen.’

Springt het verminderen van CO2-emissie dan het meest in het oog?

Everts: ‘We moeten vol gas geven om emissies te verminderen. Ik heb het dan alleen niet over koolstofdioxide (CO2) maar ook bijvoorbeeld over ammoniak (NH3) – de verbinding van stikstof en waterstof. Ammoniak komt vrij uit mest. Ondanks een spectaculaire daling van de uitstoot van ammoniak uit de landbouw in de afgelopen dertig jaar moet die verder omlaag.

 Op dit moment wordt een flink aantal innovaties getest, zoals nieuwe stalsystemen. Deze laag emitterende stalsystemen met aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn wordt hopelijk snel de nieuwe standaard. Geschat wordt dat met nieuwe stalsystemen een minimale reductie van 60 procent van ammoniakemissies in de kalverhouderij gerealiseerd kan worden ten opzichte van 2019. Veelbelovend maar helaas nog geen reguliere praktijk.’

 Welke uitdagingen zie je dan voor je?

Everts: ‘Bij het uitvoeren van onze strategie en de stappen die we nemen om onze ambities te behalen, komen we dilemma’s tegen. Lastige keuzes, waarbij ontwikkeling op het ene vlak, stagnatie kan betekenen op het andere. Of waarbij onvoorziene omstandigheden effect hebben op ontwikkelingen.’

Dat blijft wat vaag, kun je dat concretiseren?

Everts: ‘Natuurlijk! Op de kalverhouderij is met nieuwe stalsystemen naar verwachting een grote ammoniakreductie te behalen. Die transitie vraagt om grote investeringen, van ons en ook van kalverhouders. Er zijn echter op dit moment weinig erkende stalsystemen die nu al forse emissiereducties opleveren. Tegelijkertijd heeft de sector te maken met strakke wettelijke kaders en beperkte financiële ondersteuning. Ook zijn de effecten van de coronacrisis in de sector duidelijk voelbaar, waardoor financiële middelen beperkt zijn. Zonder investeringsmogelijkheden geen innovaties. Zonder innovaties geen significante verduurzaming. Hoe zorgen we dat wij ondanks deze uitdagingen de verduurzaming van de sector kunnen blijven doorzetten?’

Heb je zelf al een antwoord op die vraag?

Everts: ‘We zetten in op het stap voor stap wegnemen van de barrières voor die noodzakelijke transitie. Dit doen we via meerdere wegen, waarbij samenwerking en dialoog met stakeholders essentieel zijn voor het vinden van oplossingen en creëren van draagvlak.

Bij landelijke en regionale overheden benadrukken we het belang voor het verminderen van regeldruk en optuigen van regelingen die kalverhouders kunnen gebruiken voor grootschalige investeringen. Ook vragen we altijd om heldere kaders met lange termijn perspectief. Met uitdagende doelen stellen is niets mis. Maar als je iedereen mee wilt krijgen in een transitie zonder te veel maatschappelijke ophef is duidelijkheid en rust van belang. Ik hoop dat de formatie van het nieuwe Nederlandse kabinet perspectief geeft op vertrouwen in de landbouwsector en ondersteuning biedt in de route van verbeteren door innovatie.’