Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze resultaten

Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2020 hebben gedaan. Onze resultaten lees je in onderstaande tabel en in de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze beleidspijlers. 

Beleidspijler: Onze marktpositie

Doelen VanDrie Group

Meetbaar resultaat 2020

Doelen 2021 en verder

Status

We zetten in op verbetering van de afzet van al onze producten.

We versterken onze keten.

Spreiding afzetkanalen (toename retail +/- 4%).

Overname Brons Voorthuizen en aangekondigde overname Van Dam Beheer b.v..

Er is geen toegang verkregen op de Mexicaanse markt voor kalfsvlees. 

We willen de overname van Van Dam Beheer b.v. in 2021 definitief formaliseren.

We werken integer. We gaan met respect met elkaar om en weten aan welke normen we moeten voldoen.

Gemelde gevallen van discriminatie: 0.

Training medewerkers op gebied van mededinging.

We rollen een aangescherpt compliancebeleid uit in 2021.

We implementeren Speakup! in 2021; een algemeen toegankelijke klokkenluidersregeling.

We investeren in R&D.

Realisatie onderzoekscentrum Drieveld in Uddel.

Verbouwing laboratoriumfaciliteit Labora te Staverden.

We versterken de samenwerking met externe onderzoekspartners.

Beleidspijler: Duurzaamheid

Doelen VanDrie Group

Meetbaar resultaat 2020

Doelen 2021 en verder

Status

We verminderen onze klimaatimpact in de gehele keten.

We reduceren onze CO2-uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van referentiejaar 1990.

Certificering van al onze Nederlandse productiebedrijven tegen ISO14001.

Investeringsplannen gemaakt voor energiemaatregelen in Nederlandse productiebedrijven.

Per 2025 werken de Nederlandse vleesverwerkende VanDrie-bedrijven door middel van warmteterugwinning nagenoeg gasloos.

We implementeren komende jaren energiebesparende maatregelen in onze productiebedrijven.

We gaan voor een duurzame houderij en maken onze acties inzichtelijk.

Nieuw gestarte Publiek Private Samenwerkingen zoals Betere stal, betere mest, betere oogst.

Een VanDrie Dialoog over een toekomstgerichte, duurzame kalverhouderij is gevoerd in januari 2020.

We gaan strategische partnerschappen aan om emissiereductie in de kalverhouderij via innovatie te realiseren.

We maken onze productie efficiënter – minder afval, slim gebruik grondstoffen en hergebruik.

Reductie van 19% afval in 2020 ten opzichte van 2019 bij Nederlandse diervoederbedrijven.

We voeren in 2021 en 2022 onderzoek uit naar verdere optimalisatie van afvalstromen.

Beleidspijler: Diergezondheid en dierenwelzijn

Doelen VanDrie Group

Meetbaar resultaat 2020

Doelen 2021 en verder

Status

We reduceren ons antibioticagebruik met 15% in 2022 ten opzichte van referentiejaar 2017.

63,2% daling antibioticagebruik van 2007 – 2020.

Kalveruitval terug weten te brengen op het niveau van 2007.

In 2022 willen we een generieke reductie van antibiotica met 15% bereiken ten opzichte van 2017.

We jagen aan dat informatie-uitwisseling tussen de melkveehouderij en kalversector wordt verbeterd

We verminderen het lange afstandstransport voor kalveren.

Het aantal kalveren dat over lange afstanden wordt vervoerd is met 32% afgenomen in 2020 ten opzichte van 2009.

Voor 2026 stoppen we met de import van kalveren uit Oost-Europa en Ierland naar Nederland.

Beleidspijler: Voedselveiligheid

Doelen VanDrie Group

Meetbaar resultaat 2020

Doelen 2021 en verder

Status

We investeren in de kwaliteitsafdelingen van onze bedrijven. We bouwen ons kwaliteitssyteem Safety Guard uit.

Aantal fte’s in 2020: 60,92*
Aantal fte’s in 2019: 36,45
Aantal fte’s in 2018: 34,65

Verbouwing van laboratorium van Labora in Staverden.

We hebben een nieuwe functie gecreëerd die verantwoordelijk is voor het centraliseren en uitbouwen van de kwaliteitsaanpak van de VanDrie Group.

*lees voor een duiding ook onze scope

We hevelen de aansturing van kwaliteitsafdelingen in Nederlandse dochterbedrijven over naar centraal niveau.

We gaan pathogenen in de keten tegen.

Risicoanalyse in de keten naar pathogenen afgerond.

±70% minder bevuilde kalveren aangeleverd bij vleesverwerkende bedrijven in 2020 t.o.v. 2014. 

We ontwikkelen doelmatige maatregelen, zowel ter preventie als bestrijding van pathogenen.

Beleidspijler: Goed werkgeverschap

Doelen VanDrie Group

Meetbaar resultaat 2020

Doelen 2021 en verder

Status

Wij bieden een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket aan onze medewerkers. We bieden daarnaast permanente educatie, stages en opleidingsplekken aan.

Implementatie van de zwaarwerkregeling waardoor medewerkers eerder kunnen stoppen met werken.

Aantal stages: 34
Aantal opleidingsplekken: 40

Vanwege COVID-19 is onvoldoende resultaat geboekt op de ontwikkeling van een e-learningsomgeving, de uitrol employer brand en het bestendigen van de rol van jobcoaches bij de vleesverwerkende bedrijven.

Er moet een nieuwe cao voor de vleessector afgesloten worden in 2021.

We brengen kritische posities in het productieproces in kaart en bestendigen langdurige werkrelaties met de medewerkers.

We verminderen het ziekteverzuim.

Ziekteverzuimdata: 6,1%*
* Voor ziekteverzuim 2020 zie hoofdstuk de scope van dit verslag.

We hebben hiertoe geen aanscherpte doelen geformuleerd.

We verminderen zwaar werkposities.

Geen significant resultaat behaald.

In 2021 starten we een studie naar robotisering in de vleesverwerking, met twee PhD-onderzoeksplekken gefaciliteerd door Universiteit Twente.

We stellen duidelijke kwaliteitsnormen voor inleenbureaus waarmee we werken en auditen jaarlijks deze bedrijven op gebied van eerlijke beloning en huisvesting. Wij willen daarmee een goede en veilige werkomgeving bieden aan inleenmedewerkers.

Eerste audit uitgevoerd naar eerlijke beloning en huisvesting.

We stellen in 2021 kwaliteitsovereenkomsten op met inleenbureaus waarmee we werken.

We gaan met lokale overheden in gesprek over het realiseren van meer en goede huisvesting voor buitenlandse medewerkers in de buurt van onze bedrijven.