Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Due Diligence en risicobeheersing

De VanDrie Group wil kwalitatieve, veilige en voedzame kalfs- en rundvleesproducten, kalvervoeders, zuivelgrondstoffen en hoogwaardige kalfsvellen produceren. Daarbij moeten we voldoen aan de standaarden die van ons verwacht worden en passen bij onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. We beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben en integer moeten handelen.

Als producent hebben we echter te maken met uiteenlopende risico’s: van grondstof tot eindproduct en bij alle activiteiten in onze waardeketen. Deze risico’s zijn niet volledig te vermijden. We passen daarom een Due Diligence (ook wel: gepaste zorgvuldigheid) aanpak toe. Dit is het proces waarmee we daadwerkelijke en potentiële risico’s inzichtelijk maken. Het biedt ons vervolgens de mogelijkheid om weloverwogen besluiten te nemen over de (beheersing van die) geïdentificeerde risico’s. Wij voeren onze Due Diligence uit in lijn met de Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) die gebaseerd is op de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Onderstaand staat een schematisch overzicht van de belangrijkste geïdentificeerde risico's voor onze organisatie en een niet-limitatieve opsomming van controlemechanismen die in 2021 zijn uitgevoerd.

Strategisch Risicothema: Mensenrechten

Eerbiedigen van fundamentele grondrechten in de waardeketen.

Geïdentificeerde risico’s

Uitkomsten

Risico indicatoren

Management controlemechanismen 2021

Discriminatie, geweld, seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag

Schending van wettelijke en maatschappelijke normen

Meldingen klokkenluidersregeling en vertrouwenspersonen

Klokkenluidersregeling ‘Speak Up’ is beschikbaar gesteld voor medewerkers, klanten en toeleveranciers waar eenvoudig, anoniem én in eigen taal misstanden kunnen worden gemeld. Bedrijven hebben vertrouwenspersonen aangewezen.

    

Kinder- en/of dwangarbeid

Verlies van goede naam

Adverse media

Code voor Eerlijk Zakendoen is ontwikkeld.

    

Nalaten lokale gemeenschappen te betrekken die mogelijk gevolgen ondervinden van de activiteiten van de onderneming

  

Een gedragscode (in elf talen) is gedeeld met medewerkers.

    
   

Dagelijkse monitoring van adverse media.

    
   

Interne audit op grondstofleveranciers heeft plaatsgevonden.

    
   

Diverse jaarlijkse stakeholderbijeenkomsten en lokale overleggen met overheden en belanghebbenden zijn georganiseerd.

Informatieveiligheid

Zorgen voor informatieveiligheid,  voorkomen van datalekken en naleven van privacyregelingen.

Geïdentificeerde risico’s

Uitkomsten

Risico indicatoren

Management controlemechanismen 2021

Datalekken

Ondermijning van vertrouwelijke data en inbreuk op interne bedrijfsprocessen

Stresstesten op ICT-systemen

Awareness trainingen voor medewerkers uitgevoerd.

   

Cybercriminaliteit (bijv. hacks of gijzeling)

 

Meldingen privacyreglement

   

Inbreuken op privacywetgeving

  

Milieu

Beschermen van het ecosysteem.

Geïdentificeerde risico’s

Uitkomsten

Risico indicatoren

Management controlemechanismen 2021

Overschrijden van biologische, chemische of fysieke wettelijke waarden bij het uitoefenen van activiteiten of diensten

Aantasting van het ecosysteem en biodiversiteit

Uitkomsten ISO-14001 audits (eisen voor effectief milieumanagementsysteem) en/of milieuvergunningen

Certificering van onze productiebedrijven tegen ISO14001.

   

Lucht- of bodemverontreiniging in omgeving van productielocaties

Labonderzoeken naar biologische en chemische risico’s door individuele dochterbedrijven

Inkoop van grondstoffen volgens duurzame sectorale afspraken zoals de ‘Soy Sourcing Guidelines’ van de European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC).

   
  

Innovatietrajecten om emissies in de keten te verminderen.

Wederrechtelijk gedrag

Voorkomen van corruptie, omkoping of mededingingsschendingen.

Geïdentificeerde risico’s

Uitkomsten

Risico indicatoren

Management controlemechanismen 2021

Omkoping van overheidsfunctionarissen

Schending van wettelijke en maatschappelijke normen

Meldingen klokkenluidersregeling

Medewerkers zijn regulier geïnformeerd over onze gedragsnormen en regels op het gebied van mededinging en corruptiebeleid.

    

Verboden marktafspraken maken

Verlies van zakelijk vertrouwen

Actieve monitoring en reguliere checks vanuit finance-afdelingen

Actieve monitoring op compliance thema’s (wet- en regelgeving, adverse media).

   

Reguliere screening van EU- en OFAC-sanctielijsten.

Belastingontduiking, fraude, corruptie of anderszins

 

Controles door accountant

 
   

We toetsen regulier onze facturatie op correctheid van betalingen ter voorkoming van witwassen.

Consumentenbelangen

Borgen van voedselveiligheid en het geven van eerlijke productinformatie en eerlijke beprijzing.  

Geïdentificeerde risico’s

Uitkomsten

Risico indicatoren

Management controlemechanismen 2021

Producten die niet voldoen aan standaarden (voedselveiligheidsnormen, gezondheidswaarschuwingen of veiligheidsinformatie)

Schending van wettelijke en maatschappelijke normen

Uitkomsten permanent toezicht nationale toezichthouders

Het kwaliteitssysteem Safety Guard is actief. De basis van Safety Guard zijn de normen ISO 22000 en ISO 14001, het Food Safety Supply Chain System en de BRC, IFS en GMP+ kwaliteitsschema’s.

    

Misleidende weergave van informatie

Gezondheidsschade bij consumptie

Uitkomsten interne en externe audits

Afnemers van vleesproducten krijgen Safe Handling Instructies mee.

    

Toenemende ketenkostprijs door schaarste en oplopende prijzen energie en grondstoffen

Verlies van consumentenvertrouwen

Labonderzoeken op voedselveiligheidsindicatoren

We werken in lijn met de Richtlijnen voor Consumentenbescherming

   

van de Verenigde Naties.

 

Verdienvermogen onder druk

  

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Rechten van medewerkers en goede arbeidsomstandigheden garanderen.

Geïdentificeerde risico’s

Uitkomsten

Risico indicatoren

Management controlemechanismen 2021

Ongewenste fysieke / mentale belasting van medewerkers

Schending van wettelijke en maatschappelijke normen

Ziekteverzuim en verloop in organisatie

De bedrijven hebben een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en voeren regelmatig updates uit.

Dierenwelzijn

Voorkomen van inbreuken op diergezondheid en dierenwelzijn.

Geïdentificeerde risico’s

Uitkomsten

Risico indicatoren

Management controlemechanismen 2021

Verzuim nakomen wet- en regelgeving t.a.v. transport, houderij, voer, geneesmiddelen of anderszins

Niet voldoen aan de uitgangspunten voor dierwaardige houderij

Controles door Onafhankelijke Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)

Animal Welfare Officers (AWO) houden te allen tijde toezicht in vleesverwerkende bedrijven.

    

Inbreuk op intrinsieke waarde van dieren

Dierenleed

Antibioticagebruik en uitvalcijfers

Transporteurs en kalverhouders worden getraind / geïnformeerd over diergedrag en dierwaardig handelen.

  

Meldingen klokkenluidersregeling

SKV voert onafhankelijk toezicht uit op regelgeving over dierenwelzijn, transport en antibioticagebruik. Alle Nederlandse VanDrie-kalverhouders zijn gecertificeerd tegen de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.

  

Cameratoezicht

Risicobewustzijn

Het managen van risico's is onderdeel van de besturing en besluitvorming van de VanDrie Group. De directie bespreekt de risico’s regelmatig. Ze beoordelen welke effecten de risico’s kunnen hebben op de externe omgeving, de strategische doelstellingen, de bedrijfsvoering en op onze reputatie. We weten dat we risico’s niet geheel kunnen wegnemen. We wegen de waarschijnlijkheid dat het risico zich voor zal doen af met de consequentie van het effect. Onze uitgangspunten bij risicomanagement zijn:

  • We willen geen risico nemen waar het gaat om veiligheid van onze medewerkers en onze producten. We sluiten alle risico’s uit, voor zo ver dat mogelijk en reëel is.

  • We moeten voldoen aan wet- en regelgeving en willen handelen volgens onze waarden en onze gedragscode.

  • We zoeken een juiste balans tussen financiële en commerciële risico’s en onze doelstellingen op de langere termijn.

  • We willen een gezonde financiële basis hebben en voldoen aan de voor ons van belang zijnde financiële ratio's.

Waarschijnlijkheid wat is de inschatting of een risico zich voordoet in de waardeketen
Consequentie wat is het gevolg als een risico zich voordoet voor de VanDrie Group of medewerkers
Marginaal
Klein
Aanzienlijk
Groot
Ernstig
Bijna zeker
Waarschijnlijk
Mogelijk
Onwaarschijnlijk
Zeldzaam

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Gelijk
In een steeds digitalere werk- en leefomgeving blijft informatieveiligheid aandacht vergen. De impact bij schending is groot, zoals productieprocessen die stil komen te liggen vanwege digitale aanvallen.

Milieu

Milieu

Toenemend.
De aandacht voor klimaat en biodiversiteit is sterk aan het groeien. De VanDrie Group heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen. De inschatting is dat op dit onderwerp zich risico’s voordoen, zeker voor wat betreft de effectieve aanpak van stikstof en CO2. Het gevolg hiervan wordt als aanzienlijk ingeschat.

Consumenten­belangen

Consumenten­belangen

Gelijk
Een levensmiddelenproducent dient alles in het werk te stellen veilige producten te maken en eerlijke informatie daarover te geven. Inbreuken hierop leiden tot ernstige consequenties: recalls, potentiële ziektes en het verlies van vertrouwen en reputatie.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Toenemend
De intrinsieke waarde van dieren moet worden beschermd, dat is onze plicht. Inbreuken hierop leiden tot pijn of schade aan het dier. Daarnaast zien we dat de maatschappelijke focus hierop groeiende is.

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Gelijk
Alhoewel afgelopen jaren de aandacht voor dit onderwerp sterk toenam, wordt deze trend nu als stabiel beoordeeld en het risico op inbreuken op onwaarschijnlijk. Het potentiële risico wordt ingeschat op klein.

Mensenrechten

Mensenrechten

Toenemend
De terechte aandacht voor mensenrechten en de rol van bedrijven daarin is groeiende. De consequentie van een schending is aanzienlijk en kan potentieel per individueel geval een nog ernstigere impact hebben.

Wederrechtelijk gedrag

Wederrechtelijk gedrag

Toenemend
Alhoewel we de waarschijnlijkheid van dit risico inschatten als onwaarschijnlijk, is het gevolg als het zich voordoet ernstig voor de VanDrie Group of individuele medewerkers.

Koppeling aan strategische thema's

 

Onze marktpositie

Duurzaam-heid

Voedsel-veiligheid

Diergezondheid en dieren-welzijn

Goed werkgever-schap

Mensenrechten

x

   

x

Informatieveiligheid

x

    

Milieu

 

x

   

Wederrechtelijk gedrag

x

    

Consumentenbelangen

 

x

x

x

 

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

    

x

Dierenwelzijn

   

x