Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze maatschappelijke rol benutten

Onze bedrijven zijn onderdeel van de samenleving en hebben impact op hun directe omgeving. We zien het als taak om niet alleen de negatieve impact van onze activiteiten te minimaliseren, maar ook waarde toe te voegen aan onze omgeving. Het is voor ons daarom essentieel om goed in contact te staan met stakeholders: zodat wij hen begrijpen en weten wat zij van ons verwachten, maar ook zodat wij kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen.

In gesprek met stakeholders

De aard en frequentie van onze gesprekken of overleggen met stakeholders zijn divers. We zijn niet alleen samenwerkingspartner van boeren, we hebben ook intensief contact met lokale partners en internationale afnemers. We onderhouden nauw contact met onze stakeholders, op elk niveau, over een veelheid aan materiële onderwerpen. Ook nodigen we regelmatig klanten, veehouders en lokale overheden uit om ons bedrijf te bezoeken. Daarnaast delen we informatie over strategische zaken en langetermijnontwikkelingen met stakeholders op beleidsniveau. De directie van de VanDrie Group is actief betrokken bij dergelijke overleggen. We voeren jaarlijks een VanDrie-dialoog uit, om materiële thema’s uitgebreid te bespreken met een brede groep belanghebbenden.

Herziening materialiteitsanalyse

Elke drie jaar voert de VanDrie Group een uitgebreide materialiteitsanalyse uit. Hierbij is het betrekken van onze belangrijkste interne en externe stakeholders essentieel. Enerzijds om onze huidige strategie bij hen te valideren en de thema’s in kaart te brengen waarop we op strategisch niveau moeten sturen. Anderzijds om vast te stellen over welke mvo-thema’s we jaarlijks verslaglegging doen.

In 2021 hebben we een nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd. In afwachting van aanstaande Europese wetgeving omtrent rapportage, de Corporate Sustainability Directive (CSRD), is hierbij gekeken naar dubbele materialiteit. Dit wil zeggen dat niet alleen financiële, maar ook milieu- en sociale materialiteiten in de analyse zijn geïntegreerd. Er wordt zo gekeken naar de impact van de VanDrie Group op milieu- en sociale kwesties, en naar de impact van milieu- en sociale kwesties op de financiële stabiliteit van de organisatie.

We vinden een thema van materieel belang als het effect heeft op de besluitvorming van stakeholders of significante impact heeft op onze eigen organisatie. Vanuit de analyse vormen we de materialiteitsmatrix. Deze matrix is een belangrijk uitgangspunt voor de wijze waarop we rapporteren in dit verslag. Het aantal dubbele materialiteiten waarover we dit jaar rapporteren is nog gering. Hier zullen we komend jaar verder op sturen.

Via een enquête hebben 62 externe stakeholders aangegeven welke thema’s zij het meest belangrijk vinden voor de VanDrie Group. Hoe vaker een bepaald thema is genoemd door de stakeholders, hoe ‘hoger’ dat thema in de matrix is geplaatst. 16 directie- en MT-leden van de VanDrie Group hebben vervolgens bepaald welke thema’s de meeste impact hebben op de organisatie op financieel, sociaal en milieuvlak. De materiële thema's zijn gelinkt aan onze vijf strategische pijlers en aan onze belangrijkste risico’s.

Materialiteitsmatrix

Stakeholders in kaart

Primaire stakeholders

Afnemers

Afnemers
We kennen een veelheid aan afnemers voor de verschillende productgroepen die we maken. De contacten met deze afnemers zijn erg frequent - via dagelijks klantcontact - en vinden bijna allemaal plaats bij de individuele VanDrie-bedrijven. Ook nodigen we onze klanten geregeld uit op onze bedrijven. Zo kunnen we snel inspelen op klantwensen. Het helpt ons bij het garanderen van de afzet van de producten en behoud van de marktpositie. 

Melkvee-
houders

Melkveehouders
Melkveehouders zijn cruciaal voor onze organisatie. Via de handel komt een deel van hun kalveren bij ons in de keten. We voeren actief contact via Alpuro Breeding, nemen deel aan studiemiddagen bij boeren(organisaties) en zijn via brancheorganisaties betrokken bij bestuurlijke overleggen met de melkveehouderij. We zien ruimte voor ontwikkeling. We willen namelijk de samenwerking tussen de melkvee- en kalverhouderij versterken. Zo willen we diergezondheid en dierenwelzijn naar een nog hoger niveau brengen. 

Toelever-
anciers

Toeleveranciers
We zijn afhankelijk van verschillende toeleveranciers bijvoorbeeld voor de grondstoffen die we gebruiken voor de voeders. De relatie is niet alleen commercieel gedreven maar ziet bovenal toe op kwaliteit. We voeren actief dialoog over kwaliteitsnormen en het verbeteren van duurzaamheid van grondstoffen. Dit doen we via direct klantcontact en audits. 

Mede-
werkers

Medewerkers
Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons. We geven regulier updates over onze activiteiten via nieuwsbrieven en social media, we voeren regulier ontwikkelgesprekken en hebben ondernemingsraden en klankbordgroepen actief. Moeilijke gesprekken willen we niet uit de weg gaan. Elk bedrijf heeft daarom vertrouwenspersonen en een klokkenluidersregeling. Dit ondersteunt onze inzet rond goed werkgeverschap.

Kalver-
houders

Kalverhouders
De kalverhouders waarmee we werken in Nederland, België, Frankrijk en Italië, zijn zelfstandige ondernemers. Naast de bedrijven die kalveren op contractbasis houden en bij ons zijn aangesloten, zijn er ‘vrije kalverhouders’: kalverhouders die dieren voor eigen rekening en risico houden. De contacten met kalverhouders zijn zeer frequent. Onze rayonbeheerders, medewerkers die technische ondersteuning bieden, komen minimaal eenmaal per twee week bij elke kalverhouder op bezoek. We werken daarmee samen aan een voedselveilige, duurzame en diervriendelijke productie. 

Transpor-
teurs

Transporteurs
We werken met verschillende transporteurs samen, bijvoorbeeld voor het vervoer van grondstoffen, gereed product en kalveren. De contacten zijn veelvuldig en zien voornamelijk toe op het praktische proces. Ook nemen we geregeld de tijd om de gesprekken te verdiepen bijvoorbeeld over thema's als duurzaamheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Zo richten we onze transportstromen toekomstgericht in. 

Secundaire stakeholders

Omwonenden

Omwonenden
Onze bedrijven liggen in diverse gemeenten in Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland en België. Zeker onze productielocaties hebben effecten op personen die in de buurt wonen. We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met buurtgenoten. We organiseren daarom geregeld overleggen met omwonenden en lokale ondernemers, informeren over onze activiteiten op social media en in lokale pers. We willen hiermee de mogelijke negatieve impact op de lokale omgeving reduceren.

Ngo's

Ngo's
Non-gouvernementele organisaties (Ngo's) zijn partijen die zich richten op een verondersteld maatschappelijk belang. Gezien de context waarin we opereren, focust dat belang ook op onze activiteiten. We willen op basis van respect en wederzijdse, constructieve houding het gesprek voeren met Ngo's. We informeren Ngo's via nieuwsbrieven, social media of VanDrie-dialogen. Dit helpt bij om onze strategie scherp te houden.

Overheden

Overheden
Overheden zijn op verschillende niveaus van invloed en belang: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. De thema's die we bespreken zijn per niveau verschillend. Soms gaat het over vergunningen van onze bedrijven dan weer over generiek beleid. We gaan daarom gericht per niveau de dialoog aan. Dat is essentieel voor het behoud van de marktpositie en de draagvlak voor onze activiteiten. 

Controle-
instanties

Controle-instanties
Omdat we echte makers zijn en levensmiddelen produceren, worden we intensief gecontroleerd. Dit ziet op naleving en handhaving, maar ook op het ontwikkelen van normen. De controle-instanties komen zowel uit het publieke als private veld. Een open houding en de wil om te verbeteren, zijn onze uitgangspunten bij de contacten die we hebben met controle-instanties. Zo willen we onze productie verbeteren en aan de hoogste normen blijven voldoen die afnemers en consumenten van ons verwachten. 

Branche-
organisaties

Brancheorganisaties
We zijn lid van diverse brancheorganisaties om samenwerking te bevorderen en kennis uit te wisselen. Vaak zijn we hierin ook bestuurlijk actief. Deze organisaties zijn in Nederland bijvoorbeeld de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) of Nevedi (de Nederlandse diervoedervereniging). In de verschillende gremia van die brancheorganisaties spreken we over duurzaamheid, diergezondheid, voedselveiligheid en goed werkgeverschap. Dit helpt om onze strategie scherp te houden. 

Financiële
instellingen

Financiële instellingen 
We hebben intensieve relaties met bancaire en verzekeringsinstellingen als ook accountants. Inhoudelijk gaat het dan bijvoorbeeld over financieel toezicht, vermogensbeheer, het verbeteren van de duurzaamheidspositie en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving in het kader van compliance. 

Onderwijs-
en kennis-
instellingen

Onderwijs- en kennisinstellingen
We werken in verschillende projecten samen met onderwijs- en kennisinstellingen. Voorbeelden daarvan zijn de Wageningen University, Utrecht University, Universiteit Twente en Universiteit Eindhoven, Aeres Hogeschool en SVO vakopleidingen food. Ook betrekken we van verschillende onderwijsinstellingen stagiaires en afstudeerders. Dit helpt ons innovatie aan te jagen en nieuwe medewerkers binnen te halen met het uiteindelijke doel om de VanDrie Group duurzaam in te richten. 

De VanDrie Group heeft te maken met veel stakeholders en dat brengt een verscheidenheid aan uitdagingen en dilemma’s met zich mee. De VanDrie Group speelt hier op in door deze stakeholders pro-actief te betrekken bij het bepalen van de strategie en focusgebieden en gaat het externe dialoog niet uit de weg. De dit jaar uitgevoerde materialiteitsanalyse is hier een belangrijk onderdeel van.

Sustainalize

Stakeholdertabel

Stakeholdergroep

Materieel aspect

Overleg via:

Effect op beleid VanDrie Group

Medewerkers

• Dierenwelzijn in de keten
• Arbeidsveiligheid en -gezondheid
• Scholing en opleiding

- Werkbesprekingen
- Coaching
- Dagelijks contact
- Nieuwsbrieven en social media

- Toekomstbestendige werkgever
- Optimaliseren arbeidsomstandigheden
- Borgen van voedselveiligheid
- Verbeteren van dierenwelzijn

Kalverhouders

• Preventie dierziekten en reductie antibiotica
• Dierenwelzijn in de keten
• Kringlooplandbouw en circulaire economie

- Bezoek door rayonbeheerder en dierenarts
- Direct contact met medewerkers
- Kennissessies
- Nieuwsbrieven en social media

- Borgen van voedselveiligheid
- Verbeteren van dierenwelzijn
- Toekomstigbestendig inrichten van de keten
- Inspanningen om impact op de omgeving te verminderen

Toeleveranciers

• Duurzame grondstoffen
• Verantwoorde en veilige productie
• Veilige en complete kalvervoeders
• Traceerbaarheid
• Gedegen bedrijfsvoering

- Dagelijks contact
- Audits
- Ingangscontroles en inkoopeisen

- Borgen van voedselveiligheid
- Zorgen voor betere verwaarding
- Toekomstbestendig inrichten van de keten

Afnemers

• Klanttevredenheid
• Bedrijfsresultaat
• Ontwikkeling, kennis en innovatie

- Klantbezoeken
- Bedrijfsbezoeken
- Relatiemanagement
- Nieuwsbrieven en social media

- Afzet op de markt en behoud marktaandeel
- Het samen ontwikkelen van klantgerichte concepten
- Klanttevredenheid

Melkveehouders

• Samenwerking met melkveehouderij
• Optimaal verwaarden van kalveren
• Dierenwelzijn in de keten
• Kringlooplandbouw en circulaire economie

- Dagelijks contact via Alpuro Breeding
- Bezoeken van melkveehouders en studieclubs
- Nieuwsbrieven en social media

- Samenwerking tussen melkveehouderij en kalversector verbeteren
- Verbeteren van diergezondheid
- Verbeteren van dierenwelzijn
- Reduceren van antibioticagebruik

Dierenartsen

• Preventie dierziekten en reductie antibiotica
• Samenwerking met melkveehouderij
• Dierenwelzijn in de keten

- Regulier overleg tussen kalverhouder en rayonbeheerder
- Stakeholderbijeenkomsten
- Relatiemanagement

- Verbeteren van dierenwelzijn
- Verbeteren van diergezondheid
- Reduceren van antibioticagebruik

Transporteurs

• Dierenwelzijn in de keten
• Reductie uitstoot broeikasgassen

- Dagelijks contact
- Trainingen en overleggen

- Verbeteren van dierenwelzijn

Overheden

• Gedegen bedrijfsvoering
• Kringlooplandbouw en circulaire economie
• Dierenwelzijn in de keten

- Reguliere overleggen
- Social media
- Relatiemanagement

- Toekomstbestendig inrichten van de keten
- Draagvlak behouden

Omwonenden

• Overlast voor omwonenden

- Informatiebijeenkomsten bij bedrijven
- Social media

- Inspanningen om impact op de omgeving te verminderen
- Draagvlak behouden

Consumenten

• Klanttevredenheid
• Ontwikkeling, kennis en innovatie

- Nieuwsbrieven en social media
- Proeverijen en beurzen

- Input voor innovatie en nieuwe, marktconcepten afgestemd naar klantwens
- Klanttevredenheid
- Draagvlak behouden

Ngo’s

• Kringlooplandbouw en circulaire economie
• Diergezondheid en dierenwelzijn

- Nieuwsbrieven en social media
- Stakeholderbijeenkomsten
- Overleggen

- Draagvlak behouden
- Toekomstbestendig inrichten van de keten

Brancheorganisaties

• Verantwoorde en veilige productie
• Kringlooplandbouw en circulaire economie
• Reductie uitstoot broeikasgassen
• Dierenwelzijn in de keten
• Arbeidsveiligheid en -gezondheid

- Bestuursvergaderingen en andere netwerkbijeenkomsten
- Dagelijks contact

- Borgen van voedselveiligheid
- Verbeteren van dierenwelzijn
- Inspanningen om impact op de omgeving te verminderen
- Draagvlak behouden

Controle-instanties

• Diergezondheid en dierenwelzijn
• Verantwoorde en veilige productie

- Reguliere audits
- Permanente controle door de overheid in de vleesverwerkende bedrijven

- Borgen van voedselveiligheid
- Verbeteren van dierenwelzijn
- Afzet op de markt en behoud marktaandeel

Onderwijs- en kennisinstellingen

• Scholing en opleiding
• Ontwikkeling, kennis en innovatie

- Via stagiairs en afstudeerders
- Nieuwsbrieven en social media
- In publiek, private samenwerkingen (onderzoeken)

- Toekomstbestendige werkgever
- Input voor innovatie

Bancaire en verzekeringsbedrijven

• Bedrijfsresultaat

- Reguliere overleggen

- Afzet op de markt en behoud marktaandeel
- Input voor innovatie