Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaamheid

De activiteiten van onze bedrijven hebben impact op het milieu en het klimaat. Met innovatie en samenwerking door de hele keten focussen we op het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen. Zo werken we aan het verkleinen van onze ecologische footprint en dragen we bij aan nationale klimaatdoelstellingen.

Circulaire productie

We werken aan het vergroten van het aandeel duurzaam gewonnen grondstoffen en beperken de afvalstromen in onze toeleveringsketen tot een minimum. Hierbij zoeken we naar het sluiten van kringlopen en vergroten van biodiversiteit.

Biogas

Als onderdeel van de transitie naar een meer klimaatvriendelijke en circulaire werkwijze, participeert de VanDrie Group sinds 2021 in Bio Energy Coevorden (BEC). BEC heeft in Coevorden (NL) één van de grootste biogasinstallaties van Nederland. Bij deze installatie wordt biogas geproduceerd door middel van co- en allesvergisting op basis van mest en andere organische reststromen. Organische afvalproducten die vrijkomen in de vleesverwerking van de VanDrie Group dienen zo weer als grondstof voor de productie van biogas. Het biogas wordt geleverd aan het lokale gasnet van Rendo en het landelijke gasnet van Gasunie. In 2021 is bij BEC 45 miljoen m3 biogas geproduceerd. BEC heeft samen met de VanDrie Group de ambitie om door te groeien naar 100 miljoen m3 biogas en het bouwen van een Bio LNG installatie. Bio LNG wordt namelijk gezien als een zeer kansrijke transportbrandstof van de toekomst. BEC en de VanDrie Group willen zo een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van de nationale klimaatdoelstellingen.

Ook binnen onze Nederlandse vleesverwerkende bedrijven wordt hard gewerkt aan een meer efficiënte bedrijfsvoering en reductie van de klimaatimpact. Afschalen van gasgebruik en optimalere benutting van restwarmte zijn daarbij speerpunten. Locatie ESA werkt bijvoorbeeld sinds 2012 aan de herstructurering van haar koelinginfrastructuur. In de loop der jaren is geïnvesteerd in warmtepompen en is bij de vervanging van koelinstallaties telkenmale gekozen voor techniek waarmee warmteterugwinning mogelijk is. Deze warmtepompen draaien volledig op elektriciteit. In 2021 zijn diverse systemen binnen het bedrijf aan warmtepompen gekoppeld zoals de centrale verwarming van alle kantoren, de sterilisatiesystemen in de slachthal en het water dat wordt gebruikt om het pand schoon te maken. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gasverbruik binnen ESA aanzienlijk verminderd is. In 2021 zijn plannen geconcretiseerd om dezelfde techniek toe te passen voor de klimaatbeheersing van de slachthal en de waterzuivering van het afvalwater. De verwachting is dat ESA binnen twee jaar nagenoeg volledig gasloos werkt, in lijn met de groepsbrede ambitie dat per 2025 al onze Nederlandse vleesverwerkende bedrijven nagenoeg van het gas af zijn en volledig op warmteterugwinning draaien. Enige gascapaciteit zal vermoedelijk nodig blijven om calamiteiten of kritische processen op te vangen zoals het beheer van sterilisatiewater.

Duurzame grondstoffen

De bedrijven van de VanDrie Group werken op diverse manieren aan het verbinden van ketens. Zo zijn de grondstoffen die we betrekken voor onze diervoeders voor een aanzienlijk deel rest- en coproducten van verschillende zuivel- en voedselproducenten. Onze kalvermelk bestaat voor ongeveer 80 procent uit reststromen zoals wei, magere melkpoeder en permeaat (reststromen uit de zuivel- en kaasindustrie). Daarnaast vormen nevenproducten een belangrijk aandeel in de muesli die kalveren eten. Deze producten zijn voor circa 70 procent afkomstig van restromen uit de akkerbouw (graanverwerking en oliehoudende zaden) en de voedingsmiddelenindustrie. Bij het selecteren van grondstoffen, proberen we deze zo lokaal mogelijk te betrekken. Met een aandeel van ruim 80 procent betrekken we het overgrote deel van onze grondstoffen uit Europa. Ruim een derde van de grondstoffen is afkomstig van binnen een straal van 250 kilometer rondom onze voederproductielocaties.

Olie en vetten zijn een belangrijke energiebron in onze voeders. Zij leveren essentiële vetzuren (linolzuur en linoleenzuur) die niet zelf door een kalf kunnen worden aangemaakt. Deze essentiële vetzuren helpen vervolgens bij de opname van vitamines en zijn dus onmisbaar om een goede gezondheid van kalveren te borgen. Belangrijke grondstoffen die wij hiervoor gebruiken zijn palmolie en afgeleide palmolie producten. Voor de Nederlandse productie en afzet, de Duitse afzet en enkele klantgerichte eisen kopen we traceringscertificaten conform de richtlijnen van het Nevedi Convenant Duurzame Palmolie in Nederland. Deze traceringscertificaten kopen we van producenten die deze palm en palm afgeleide producten heeft geproduceerd volgens de principes en criteria van Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). In 2022 willen we lid worden van RSPO.

In Europa zien we dat de kritiek op de import van grondstoffen van buiten Europa groeit. De Europese Commissie heeft striktere milieuregels aangekondigd voor de import van onder meer soja en palmolie. Van afnemers krijgen wij steeds vaker de vraag naar producten geproduceerd met Europese grondstoffen. We willen onze grondstoffen zoveel mogelijk uit de directe omgeving halen. Het grootste deel hiervan betrekken we nu al uit Europa. In de afgelopen jaren hebben we gezocht of in Europa goede alternatieve vetbronnen voor handen zijn. In 2021 heeft de R&D-afdeling kansrijke alternatieven in de praktijk getoetst bij onze onderzoeksbedrijven. Daar zijn succesvolle resultaten behaald, onder andere met raapzaadolie.

Calcium van Nederlandse bodem

Calcium is een mineraal dat mensen nodig hebben voor de opbouw en het onderhoud van botten. Het menselijk lichaam maakt zelf geen calcium aan. Dit moet dus uit de voeding gehaald worden. Kalveren hebben dit mineraal ook hard nodig. Calcium vormt een waardevol nutriënt en bestanddeel van de kalvermelkpoeder en muesli die de VanDrie Group voor kalveren produceert. "Het heeft een positief effect in de darmen, de pens en op dierengezondheid”, vertelt onderzoeker Eelke van der Wal. Voor het vervangen van zuivelbestanddelen door plantaardige of andere grondstoffen voegt de VanDrie Group sinds kort calcium toe dat wordt gewonnen bij Nederlandse drinkwaterproductie. Een hele nieuwe manier van grondstofwinning voor het bedrijf. In gesprek met Eelke en de nieuwe samenwerkingspartner CA Minerals.

Eelke: “Een product dat normaliter als reststroom wordt gezien, gebruiken we nu als waardevolle grondstof voor onze kalvermelk en onze muesli. Wij kwamen op het idee door een artikel in vakblad De Molenaar - een blad voor de diervoedersector. In een artikel werd beschreven dat dat pikstenen voor kippen onder meer krijt vanuit de drinkwaterzuivering kunnen bevatten. Met een R&D-collega en iemand van de inkoop van grondstoffen hebben we vervolgens de mogelijkheden verkend. Zo zijn we in contact gekomen met Roel Bontrup en Eric de Bruin van CA Minerals.”

 “Wij produceren krijt dat voldoet aan de strengste regels van de drinkwaterwet en met een zeer hoge zuiverheid. Het krijt is kraakhelder wit en heeft een calciumgehalte van 99 procent”, vertelt Erik de Bruin. Voorheen voegde de VanDrie Group calcium toe in een premix, een mengsel met verschillende mineralen vanuit de delfstofwinning. Nu vindt toevoeging apart plaats en zijn de mengvoedersilo’s daar op aangepast. “Het is een grote winst dat we calcium van eigen bodem van deze kwaliteit kunnen leveren. We realiseren een flinke milieuwinst door het voorkomen van mijnbouw en transport”, vult Roel Bontrup aan. "Alle monsters zijn in Labora, het laboratorium van de VanDrie Group, in verband met voedselveiligheid uitgebreid geanalyseerd en CA Minerals levert inmiddels calcium aan verschillende veevoederproducenten van de VanDrie Group."

Duurzaamheid gaat zo hand in hand met diergezondheid

 “Deze nieuwe grondstof sluit aan bij onze ambitie om verspilling te voorkomen en reststromen zo’n hoog mogelijke waarde te geven. Dat lukt op deze manier vanuit de drinkwaterzuivering, waarvan we deze calciumbron kunnen gebruiken. Het komt van dichtbij en geeft weinig transportkilometers. Het is simpel en praktisch", aldus Eelke.

 “Bijkomend voordeel is dat we zien dat het kalf de calcium via de nieuwe manier van verstrekken sneller opneemt in het lichaam. Een tweede voordeel is dat het product via de muesli in de pens komt. Omdat het zo fijn gemalen is, kan het daar snel een bufferende werking hebben. Normaalgesproken komen bij de pens-fermentatie van koolhydraten vluchtige vetzuren vrij. Vluchtige vetzuren worden deels geabsorbeerd en deels zorgen ze voor een pH-daling in de pens. En als je een bufferend mineraal hebt zoals calcium, dan wordt het zuur gebonden. Hierdoor wordt de pH-daling voorkomen en behouden bacteriën hun goede werking. Duurzaamheid gaat zo hand in hand met diergezondheid.”

Broeikasgasemissies in de keten

Binnen onze bedrijven en samen met partners werken we gericht aan het verminderen van de broeikasgasemissies van onze activiteiten en toeleveringsketen om de milieueffecten te beperken.

Verlagen van onze CO2-voetafdruk

Methaan vormt zich door fermentatie in de pens van het kalf en in de mest in stallen, mestkelders en mestsilo’s. Via het dier (door opboeren) en via stalemissies komt methaan zo in de atmosfeer terecht. De VanDrie Group speelt een actieve rol in het zoeken naar concrete oplossingen die bijdragen aan de vermindering van methaanuitstoot in de kalverhouderij. Dat doen we via twee sporen.

Enerzijds is onze R&D-afdeling in 2021 onderzoek gestart naar kansen om de voedersamenstelling te verbeteren door het toevoegen van additieven. Hiervoor werken we nauw samen met leveranciers van grondstoffen. Ook wisselen we kennis uit met de melkveehouderij, waar inmiddels succesvolle resultaten zijn behaald in emissiereductie door aanpassing in voeders. Dit onderzoek gaat verder in 2022.

Anderzijds ondersteunen we via Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) diverse sectorale initiatieven die onderzoek doen naar aanpassingen in de stal die bijdragen aan emissiereductie van zowel methaan als ammoniak. In 2021 zijn voor diverse onderzoeken voorbereidingen getroffen en is financiering aangevraagd. Een onderzoek richt zich op een effectieve toepassing van mestschuif en de aanpassing van de stalvloer, wat moet leiden tot een betere scheiding van de dikke en de dunne mestfractie. Een ander onderzoek kijkt naar kansrijke manieren om mest te verdunnen met water. We hopen in 2022 met beide onderzoeksprojecten van start te gaan. 

Een ander specifiek aandachtspunt binnen onze R&D-afdeling is het verlagen van eiwitten in onze voeders. Eiwitten zijn essentieel voor de groei van het kalf en de ondersteuning van de algemene processen in het lichaam van het dier. Eiwitten bevatten echter stikstof, waardoor het kalf stikstof uitstoot aan de omgeving. In 2021 is voor een aantal van onze voeders voor oudere kalveren een nieuwe receptuur met lager eiwitgehalte doorgevoerd. Dit is een resultaat van meerjarig onderzoek van onze R&D-afdeling. In de praktijkstallen van onze drie onderzoekscentra zijn hiervoor diverse concepten uitgebreid getest. Een belangrijk inzicht uit dit onderzoek is dat veel winst te behalen valt door in de voersamenstelling aan te sluiten op de behoefte van de specifieke leeftijd van het dier, zowel op het vlak van stikstofemissiereductie als dierenwelzijn en diergezondheid. De uitkomsten van dit onderzoek zullen komende jaren meegenomen worden in de ontwikkeling van voeders voor kalveren in andere levensfasen.

In 2021 is de VanDrie Group gestart met het beter in kaart brengen van de milieueffecten van de productie van kalfsvlees en kalfsvellen op basis van een Life Cycle Analysis (LCA). Hierbij hanteren we de methodieken van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties en die van de Product Environment Foodprint (PEF) van de Europese Commissie. Ook zijn we gestart met het berekenen van onze Organisational Environmental Footprint (OEF), zodat we inzicht krijgen in de milieuprestaties van al onze bedrijfsactiviteiten. Zowel voor de LCA als de OEF worden we ondersteund door Blonk Consultants voor de methodiek en referentiewaarden. Door deze inventarisatie en standaardisering van onze data zijn we in staat effectief te sturen op onze milieu-impact. Tegelijkertijd kunnen we transparantie bieden richting ketenpartners die meer inzicht willen in onze duurzaamheidspositie.