Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze marktpositie

Als voedingsmiddelenproducent moeten we voldoen aan maatschappelijke eisen. Door te investeren in innovatie en nieuwe technologieën, blijven we ontwikkelen en dragen we tegelijkertijd bij aan oplossingen voor de uitdagingen waar onze sector voor staat. We werken integer en brengen dit thema actief onder de aandacht bij onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Strategische innovatie

We ontwikkelen en implementeren innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën in onze activiteiten en toeleveringsketen om onze efficiëntie en duurzaamheidsinspanningen te verbeteren.

Innovatie en het toepassen van geavanceerde technieken en kennis zijn een essentieel onderdeel in de transitie naar een duurzamere kalversector. Investeren in onderzoek en ontwikkeling vormt logischerwijs een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Het biedt ons oplossingen voor een toekomstbestendige sector en geeft ons bestaansrecht.

Binnen de VanDrie Group hebben we drie eigen onderzoekscentra: DrieVeld, De Haar en De Tweeling. Hier doet de Research & Development (R&D)-afdeling dagelijks onderzoek op het gebied van diergezondheid, duurzaamheid, robotica & smart farming, efficiëntie en vleeskwaliteit. We werken hiervoor vaak samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Door de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 hebben veel onderzoeksprojecten vertraging opgelopen. Desondanks hebben we in 2021 aan diverse meerjarige onderzoeken gewerkt, nieuw onderzoek gestart en voorbereidingen getroffen voor nieuw onderzoek in 2022. 

Met onze eigen onderzoeksbedrijven en via samenwerkingen met de sector en onderzoeks- en onderwijsinstellingen blijven we bouwen aan de innovatiekracht van ons bedrijf.

Daarnaast nemen we deel aan sectorale onderzoeken en publiek-private samenwerkingen (PPS). Dit doen we zelf of via brancheorganisaties zoals Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).

Vermindering emissies en verbetering stalklimaat door bronaanpak in kalverstallen (jaar 2)

Aangezien voor de kalversector (nog) niet veel goedgekeurde emissiearme stalsystemen beschikbaar zijn, wordt daar binnen deze publiek-private samenwerking nader onderzoek naar gedaan. De kalversector wil daarbij voorkomen dat een eenzijdige focus komt te liggen op het verminderen van emissies terwijl ook andere thema’s zoals diergezondheid en dierenwelzijn meegenomen moeten worden in stalontwikkeling. De doelstelling van dit project is het ontwerpen van meerdere nieuwe technische concepten voor emissiearme oplossingen voor de kalverhouderij met als uitgangspunt een brongerichte aanpak van emissies (vooral ammoniak, geur en methaan) waarbij zowel stalklimaat als diergezondheid (antibioticareductie) en dierenwelzijn verbeteren.

In 2020 en 2021 is binnen de sector een inventarisatie gedaan van aanwezige kennis over bestaande stalsystemen en bewezen technieken die methaan en ammoniakemissies reduceren. Ook bijna praktijkrijpe ontwerpen zijn hierin meegenomen. Met de resultaten van deze inventarisatie zijn de partners binnen de PPS gestart met het ontwerp voor de kalverstal van de toekomst. Een belangrijk onderdeel hierin is het in kaart brengen van de behoeften van het kalf en alle actoren en het ontwikkelen van een holistische aanpak. Medio 2022 verwachten we dit ontwerp van de stal van de toekomst op te leveren. Dit zal vervolgens bij kalverhouders in de praktijk worden getoetst, zowel op haalbaarheid als bereidheid bij de kalverhouder om de benodigde investeringen te doen.

Samenwerkingspartners: Wageningen University & Research, Wageningen Livestock Research, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).De VanDrie Group is via SBK betrokken.

Betere Stal, betere mest, betere oogst (jaar 2)

Een belangrijk oorzaak van ammoniak-, methaan- en lachgasemissies in de veehouderij is de vermenging van vaste mest en urine in de stal. Binnen deze PPS wordt onderzoek gedaan naar stalsystemen die deze twee componenten vroegtijdig kunnen scheiden om uitstoot te verminderen. Dit levert vervolgens andere mestproducten op, die vanwege de samenstelling waardevolle toepassingen hebben in de landbouw. In het onderzoek wordt daarom ook gekeken naar hoe de akkerbouw, afnemer van mest, deze producten beter kan benutten. Denk aan precisiebemesting en als vervanging van kunstmest. 

Het uitgangspunt is zoeken naar integrale oplossingen. In 2021 zijn daarom verschillende werkgroepen gestart met literatuur- en/of praktijkonderzoek. In 2022 worden conclusies van iedere werkgroep tijdens een partnerdag gedeeld en de vervolgstappen besproken en gestart.

Samenwerkingspartners: onder andere Wageningen University & Research, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Topsector Agri & Food, ZLTO en diverse fabrikanten van innovatieve technologieën en stalsystemen. De VanDrie Group is via SBK betrokken.

Klimaatmonitor Nederlandse Agroproductie (jaar 2)

Op dit moment is het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens niet makkelijk te koppelen aan Nederlands klimaatbeleid. Dit heeft te maken met het verschil in de oriëntatie van de internationale ketenbenadering die het bedrijfsleven hanteert en de nationale sectorale benadering van de overheid. In de nationale benadering worden (positieve en negatieve) effecten van de inspanningen van agrosectoren die buiten het primaire bedrijf en buiten de landsgrenzen vallen, niet meegenomen. Het bedrijfsleven doet dit echter wel door zich te baseren op een Life Cycle Analysis (LCA) van zijn processen en producten, om zo zijn CO2-voetafdruk te berekenen. Het doel van deze PPS is om de monitoring van klimaateffecten van de Nederlandse agro-productieketens te verbeteren en de gehanteerde methodes beter op elkaar te laten aansluiten.

In 2021 zijn de belangrijkste impactcategorieën in kaart gebracht. De belangrijkste indicator is CO2, maar ook andere factoren zijn geïnventariseerd. In 2021 is vervolgens tevens gestart met het in kaart brengen van geschikte modellen om deze impact te gaan meten. Dit heeft tijd nodig. Er bestaan diverse modellen, die verschillen in nauwkeurigheid waarop impact gemeten kan worden. Willen we als sector eenduidig onze klimaatimpact kunnen meten, dan is één methodiek die sectorbreed geldt een essentiële voorwaarde. Eind 2022 is deze PPS afgerond. Dan hebben we inzichtelijk gemaakt welke impact de Nederlandse kalversector realiseert (en reduceert), zowel op nationale schaal als op wereldschaal.

Samenwerkingspartners: Wageningen University & Research, Wageningen Economic Research, Wageningen Livestock Research, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nevedi, SBK en COViVa. De VanDrie Group is via Nevedi en SBK betrokken.

Kalfsvellen individueel traceerbaar

Bij onze klanten neemt de vraag naar transparantie over de herkomst van hun grondstoffen alsmaar toe. Bedrijven willen niet worden aangesproken op mogelijke misstanden bij hun leveranciers, maar meer nog hechten zij zelf en hun klanten in toenemende mate aan ethisch juist en duurzaam ondernemen, waarbij rechten van zowel mens als dier worden gerespecteerd. Zij vragen garanties dat de leverancier het goed voor elkaar heeft. Marcel van Leent, directeur van Oukro (de kalfsvellenverwerker van de VanDrie Group) vertelt hoe nieuwe klantvragen hebben geleid tot een nieuwe innovatie in zijn bedrijf. 

"Onze afnemers willen de zekerheid dat de vellen afkomstig zijn van vleesverwerkende bedrijven waar dierenwelzijn op een hoog niveau staat en ook andere aspecten van duurzaamheid zijn gewaarborgd. Door de traceerbaarheid van de door hen bij Oukro ingekochte kalfsvellen kunnen wij dit garanderen en zij zich verantwoorden. Hierdoor blijven wij een preferente leverancier. Alle kalfsvellen afkomstig van vleesverwerkers Ameco, Ekro, ESA en T. Boer & zn worden bij Oukro verwerkt. Dat zijn er jaarlijks zo’n 1,1 miljoen. Van Ekro krijgen we de vellen direct uitgeleverd aan een slachthaak. We zijn namelijk op dezelfde locatie gehuisvest. Het slachtnummer van elke vel is opgeslagen in een RFID-chip in de slachthaak. We lezen dat als HexCode uit en brengen dat door middel van een laserprint op het kalfsvel aan. Je kunt hierdoor de huid altijd herleiden tot de vleesverwerker, de kalverhouderij en het individuele dier. Elk kalf heeft namelijk zijn eigen unieke oormerk als identiteitscode.

Onze afnemers willen de zekerheid dat de vellen afkomstig zijn van vleesverwerkende bedrijven waar dierenwelzijn op een hoog niveau staat en ook andere aspecten van duurzaamheid zijn gewaarborgd.

De andere bedrijven leveren hun vellen via een container aan, met aan elke vel het oormerk van het dier. Wij knippen het oormerk eruit, scannen dit voor opslag op de RFID-chip en zorgen er ook hier voor dat elk vel haar unieke code krijgt.

Er zijn in de leer- en vellenverwerking nog geen certificaten voor dierenwelzijn, maar onze klanten kunnen door onze keten-aanpak wel alle garanties ten aanzien van dierenwelzijn krijgen, zoals uitvoerig beschreven in de sectorale kwaliteitsregeling ‘Vitaal Kalf’.”

Verantwoorde corporate governance en ethiek

We willen zakendoen op een open en verantwoorde manier. Dat betekent dat we inzicht geven in onze resultaten, integer zijn in de manier waarop we werken en respectvol omgaan met mens, dier en milieu.

Intern compliance beleid

In 2021 hebben we ons aangescherpte compliance beleid verder uitgerold in de organisatie. In dit beleid is vastgelegd hoe wij als de VanDrie Group eerlijk zaken willen doen en welke standaarden wij hanteren op het gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu. In 2021 zijn alle medewerkers binnen de in- en verkoopafdelingen van de VanDrie Group geïnformeerd over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en onze gedragscodes en interne regels die aan deze thema’s en bijbehorende risico’s raken, zoals het naleven van mededingingsregels. Eerlijke handelspraktijken verwachten wij niet alleen van onze medewerkers, maar ook van bijvoorbeeld onze zakelijke partners, kalverhouders en transporteurs. Om dit eenduidig naar hen te communiceren, hebben we in 2021 een code voor Eerlijk Zakendoen opgesteld. Deze is hier te lezen.

In onze bedrijven willen we een cultuur hebben waarin we open en transparant zijn naar elkaar. Niet alles is echter zo zwart-wit. Sommige situaties zijn lastig te beoordelen, of het nu gaat om frauduleus of onethisch gedrag, milieu-, gezondheids-, dierenwelzijns- en veiligheidskwesties. Iemand met een vermoeden van een misstand wordt aangemoedigd deze te melden aan een leidinggevende of vertrouwenspersoon binnen de VanDrie Group. Als iemand denkt dat dit geen optie is, kan diegene vanaf 2021 terecht bij SpeakUp . Dit is een tool waarmee medewerkers (zowel vaste en tijdelijke) maar ook ketenpartners anoniem een melding kunnen doen van potentiële misstanden. SpeakUp wordt gehost door een onafhankelijke derde partij en is beschikbaar in de taal van de melder van een misstand. In 2021 zijn geen meldingen over misstanden ontvangen. Iedere melding die wordt gedaan, wordt vertrouwelijk behandeld. Hoe de meldingsprocedure werkt is hier te lezen. 

De organisatie

De VanDrie Group kijkt altijd hoe het de keten verder kan versterken. In 2021 zijn daartoe diverse stappen gezet. In december 2020 werd de overname van de Nederlandse activiteiten van A.J. Van Dam Beheer b.v. al aangekondigd. In augustus 2021 gaf de Nederlandse mededingingsautoriteit (Autoriteit Consument en Markt) daar definitief goedkeuring voor. A.J. van Dam Beheer b.v. is actief in diverse disciplines in de kalversector. De activiteiten omvatten de handel in en het op contract houden van kalveren. De activiteiten van A.J. van Dam Beheer b.v. buiten Nederland worden door de familie Van Dam onverminderd en zelfstandig voortgezet.

Daarnaast is in Italië het bedrijf CIMA Breeding overgenomen. Dit bedrijf levert begeleiding aan Italiaanse melkveehouders bij de opfok van kalveren en verkoopt voeder en andersoortige producten voor deze kalveren. De VanDrie Group vergroot hiermee haar scope naar de Europese melkveehouderijsector.

In mei 2021 betrok Melkweg, het handelshuis van de VanDrie Group, een nieuw kantoorgebouw in het Gelderse De Klomp. Melkweg is actief in de wereldwijde handel van zuivelgrondstoffen voor zowel food als feed. De afgelopen jaren heeft het bedrijf het aantal medewerkers en de omzet zien groeien. Het nieuwe kantoorgebouw biedt ruimte aan de groeiambities van het handelshuis.

COVID-19

Tijdens het eerste jaar van de COVID-19 pandemie, in 2020, hebben we diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers onder corona-veilige omstandigheden konden werken. Deze hebben we in 2021 doorgezet. Desondanks hebben we enkele malen aanvullende maatregelen moeten treffen om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen garanderen.

ESA, kalfsvleesverwerker in Apeldoorn heeft van 22 tot en met 29 april 2021 de slachtactiviteiten korte tijd moeten staken. Uit de strikte Corona-gezondheidsmonitoring die het bedrijf voerde, kwam een significant aantal positief geteste medewerkers naar voren. De productie van ESA werd tijdelijk overgebracht naar Ekro en Ameco, twee andere VanDrie-vleesverwerkende bedrijven in Apeldoorn. Al snel kregen de twee zusterbedrijven echter ook te maken met een verhoogd aantal ziektegevallen. Om de veiligheid van alle medewerkers te kunnen garanderen, werden de slachtactiviteiten van deze bedrijven per 26 april 2021 tevens geannuleerd. Op 29 april konden de reguliere werkzaamheden bij de drie bedrijven worden hervat. Voor ESA bleek dit van korte duur. Op 5 mei 2021 sloot het bedrijf opnieuw de deuren voor één dag. Het bedrijf had meer tijd nodig om beschermende maatregelen, zoals het opleiden van en aansturen van corona-toezichthouders en het doen van aanpassingen in de productie, adequaat in te voeren. Daarom is door de VanDrie Group zelfstandig besloten dat sluiting noodzakelijk was om onaanvaardbare risico’s op de gezondheid van medewerkers en derden te voorkomen. Van 4 tot en met 9 augustus staakte ESA nogmaals de slachtactiviteiten vanwege een aantal positief geteste personen die werkzaam zijn in de slachthal. Door het daaruit volgende aantal quarantainestellingen kampte het bedrijf met onderbezetting. De bezetting is normaalgesproken in deze zomerperiode al smal, maar ging nu door een kritische grens. ESA kon daardoor posities die essentieel zijn voor het borgen van voedselveiligheid niet voldoende invullen. 

De VanDrie Group heeft in samenwerking met inleenbureaus en de GGD Hollands Midden en GGD Noord Oost Gelderland verschillende pilots uitgevoerd om medewerkers te faciliteren in het ontvangen van een Janssen-vaccin. Deze medewerkers, veelal buitenlandse inleenkrachten, zijn moeilijk te bereiken via reguliere oproepen van de GGD, terwijl ze wel recht hebben op een vaccin. In de regio van Hollands Midden is gewerkt met een prikbus: een mobiele unit kwam naar de locatie van T. Boer & zn in Nieuwerkerk aan den IJssel. In Apeldoorn werd de pilot zo ingericht dat medewerkers van ESA, Ekro en Ameco naar een GGD-locatie konden komen voor een vaccin waar tolken aanvullende informatie gaven en beschikbaar waren om vragen te beantwoorden.

En verder

In september 2021 hebben tachtig leden van de actiegroep 269 Libération Animale ’s nachts ingebroken bij Ekro in Apeldoorn (NL) en korte tijd de locatie bezet. De politie moest worden ingeschakeld en heeft in de vroege ochtend een einde gemaakt aan de bezetting. Tientallen leden van de actiegroep zijn hierbij aangehouden. Ekro heeft aangifte gedaan.

Animal Rights diende in 2019 een klacht met burgerlijke partijstelling in bij een Belgische onderzoeksrechter wegens vermeende dierenwelzijnsovertredingen in 2018 bij VanDrie België in Hasselt (BE). In 2020 is het onderzoek naar de opgegeven tenlasteleggingen gestart ondanks sluiting van VanDrie België. In 2021 is dit onderzoek voortgezet. We verwachten dat de zaak in 2022 zal worden voorgelegd aan de rechter.

De agrarische sector staat voor steeds meer en steeds strengere wensen en eisen vanuit de samenleving. We onderschrijven de noodzaak om de voedselproductie verder te verduurzamen. Daarbij hechten we belang aan een beleid dat gestoeld is op degelijke onderbouwing. In december 2021 heeft de VanDrie Group bekend gemaakt een driejarig sponsorbijdrage te verstrekken aan de Stichting Agrifacts (STAF) voor het uitbreiden van haar onderzoekscapaciteit. STAF toetst de onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid in Nederland en voorziet publicaties en informatie over de agrarische sector van een feitencheck.