Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze resultaten

Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2021 hebben gedaan. Onze resultaten lees je in onderstaande tabel en in de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze beleidspijlers. Omdat we weten dat we in lijn moeten gaan rapporteren met de Corporate Sustainability Reporting Directive zijn we onze processen en onze wijze van rapporteren aan het herzien. Zo willen we onze duurzaamheidsgegevens betrouwbaar, vergelijkbaar en gestandaardiseerd maken. Dit betekent dat onderstaande tabel in ontwikkeling is voor wat betreft de KPI's en daaraan gekoppelde doelstellingen. 

Beleidspijler: Onze marktpositie

Materieel thema

Kwantitatief resultaat 2021

Doel rapportage 2022 en strategisch

Status

Strategische innovatie

Participatie in diverse (publiek-private) onderzoekstrajecten: 11

We willen de impact van dergelijke publiek-private samenwerkingen meetbaar maken en het formaat van de R&D inzichtelijk maken.

Verantwoorde corporate governance en ethiek

Gemelde gevallen van discriminatie: 0.

We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit, zoals het aantal medewerkers dat onder cao werkt, het aantal bevestigde corruptie- en gegevensbeveiligingsincidenten en bijdragen aan maatschappelijke initiatieven.

 

Aantal meldingen Speak-Up Klokkenluiderstool: 1.

Beleidspijler: Duurzaamheid

Materieel thema

Kwantitatief resultaat 2021

Doel rapportage 2022 en strategisch

Status

Circulaire productie

Wij hebben tot nu toe geen geen indicatoren voor dit materiele thema in onze scope.

We willen lid worden van de Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).

 

Per 2025 werken de Nederlandse vleesverwerkende VanDrie-bedrijven door middel van warmteterugwinning nagenoeg gasloos.

 

Binnen Nevedi trekken we op in het thema duurzaam diervoeder.

Broeikasgasemissies in de keten

Energiegebruik per geslacht kalf resp. ton kalvervoeder (KWH): 47,59 resp. 27,09

We maken onze Organisational Environmental Footprint (OEF) inzichtelijk.

  

Waterverbruik per geslacht kalf resp. ton kalvervoeder (m3): 0,75 resp. 0,18

We implementeren komende jaren emissie besparende maatregelen in onze productiebedrijven om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren ten opzichte van 1990

  

Gasverbruik per geslacht kalf resp. ton kalvervoeder (m3) 1,82 resp. 1,58.

We gaan strategische partnerschappen aan om emissiereductie in de kalverhouderij via innovatie te realiseren.

Beleidspijler: Diergezondheid en dierenwelzijn

Materieel thema

Kwantitatief resultaat 2021

Doelen 2022 en strategisch

Status

Diergezondheid en dierenwelzijn in de keten

61,8% daling antibioticagebruik van 2007 – 2021.
11,49% daling antibioticagebruik van 2017 -2021. 

In 2022 willen we een generieke reductie van antibiotica met 15% bereiken ten opzichte van 2017. Dat staat gelijk aan 63,3% in 2022 ten opzichte van 2007.

  

Herkomst kalveren in de keten: 61% Nederland, 29% Duitsland, 10% overige lidstaten.

We werken toe naar het stoppen met de import van jonge kalveren uit Oost-Europa en Ierland naar Nederland.

  

51% daling van het gemiddeld aantal transportkilometers van 2009 – 2021.

We jagen aan dat informatie-uitwisseling tussen de melkveehouderij en kalversector wordt verbeterd.

  

99,8% nalevingsgraad n.a.v. inspectieresultaten NVWA op dierenwelzijn bij de vier Nederlandse vleesverwerkende bedrijven.

 

Beleidspijler: Voedselveiligheid

Materieel thema

Kwantitatief resultaat 2021

Doelen 2022 en strategisch

Status

Transparantie en traceerbaarheid

Recalls 2021: 2.

We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit om onze inzet op dit materiele onderwerp beter toetsbaar te maken.

 

Aantal externe audits: 148.

  
    
 

98,9% nalevingsgraad op basis van inspectieresultaten NVWA op voedselveiligheid bij de vier Nederlandse vleesverwerkende bedrijven.

  

Beleidspijler: Goed werkgeverschap

Materieel thema

Kwantitatief resultaat 2021

Doelen 2022 en strategisch

Status

Veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers

Ziekteverzuim over 2021: 6,2%.

We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit om onze inzet op dit materiele onderwerp beter toetsbaar te maken, zoals het aantal stages, opleidingsplekken, ongevallencijfers.

Aantrekken, behouden en opleiden van onze werknemers

Aantal medewerkers 2021: 2600.

We breiden de lijst aan meetbare indicatoren uit om onze inzet op dit materiele onderwerp beter toetsbaar te maken zoals de in- en uitstroom, het aantal medewerkers dat werkt onder cao.

Gemiddeld aantal dienstjaren: 12,7.

We werken aan een strategische HRM-aanpak in onze vleesverwerkende bedrijven.