Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voedselveiligheid

Of het nu feed of food is, ieder product dat onze keten verlaat moet van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau zijn. Veilige producten leveren, is over de hele wereld de basisnorm die afnemers en consumenten aan ons als levensmiddelenproducent stellen. Voedselveiligheid heeft daarom ieder moment van productie onze uiterste aandacht. 

Transparantie en traceerbaarheid

Wij zetten in op het verzekeren van ketentransparantie en traceerbare productinformatie.

Kwaliteitsborging

Met Safety Guard, het kwaliteitssysteem van de VanDrie Group, geven we de garanties die wereldwijd van ons gevraagd worden. In elke schakel van de keten. Of het nu gaat over wat er gebeurt in de kalverhouderij, tijdens de productie van voeder of in de vleesverwerkende bedrijven – overal werken we vanuit de normen van Safety Guard. De basis van dit kwaliteitssysteem is ISO22000. Ook beschikken de verschillende dochterbedrijven van de VanDrie Group over onder andere GMP+-, IFS-, BRC- en ISO14001-certificeringen. Vitaal Kalf is het kwaliteitssysteem van de Nederlandse kalversector. In dit kwaliteitssysteem zijn regels opgenomen over hygiëne, kalvergezondheid, dierenwelzijn, voerkwaliteit, medicijnengebruik en -registratie. Onze kalverhouders worden op deze eisen gecontroleerd door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Daarnaast voert SKV monsternames en visuele controles uit bij kalverhouders en de vleesverwerkende bedrijven om te garanderen dat kalfsvlees wordt geproduceerd zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Met Safety Guard en Vitaal Kalf samen, borgen we kwaliteit in de totale kalverproductieketen.

Een uniek onderdeel van Safety Guard is het traceability systeem. Hiermee houden we precies bij welke grondstoffen worden verwerkt in diervoeder, waar deze vandaan komen en naar welke houderijen de batches diervoeder gaan. De kalveren beschikken over unieke oornummers die altijd met het dier verbonden blijven. Zo weten we op welk bedrijf het dier geboren en gehouden is. In de vleesverwerkende bedrijven blijft de unieke code met de producten verbonden. We zijn zo in staat om een individueel stuk vlees terug te traceren naar bijvoorbeeld een individueel ingrediënt in het diervoeder. Hier lees je daar meer over.

Onderdeel van de VanDrie Group is Labora, een onafhankelijk en dienstverlenend laboratorium - ISO17025 geaccrediteerd en gespecialiseerd in chemisch en microbiologisch onderzoek. Labora voert onderzoeken uit voor producenten, leveranciers en handelaren van grondstoffen en levensmiddelen en voor de VanDrie productiebedrijven. Zo maken we onze garanties werkelijk aantoonbaar.

Onze keten heeft te maken met veranderende en strengere eisen en wetgeving. Dat vraagt van de organisatie om adaptief te zijn. In 2021 is kwaliteitsorganisatie binnen de VanDrie Group herzien om zo alle schakels van de keten beter op elkaar aan te sluiten. Alle schakels van de keten zijn vertegenwoordigd in een nieuw gremium - het ketenmanagementteam: feed, farm en food. In dit team is ruimte om best practices uit te wisselen, met elkaar mee te denken over vraagstukken en kansen te verkennen voor verdere verbeteringen van processen en producten. In 2022 wordt de aanpak rond interne audits vernieuwd om beter aantoonbaar te maken dat kwaliteit in alle operationele processen is ingebed. 

Binnen het ketenmanagementteam worden diverse projecten uitgevoerd die voedselveiligheid verder moeten verbeteren. Eén van de projecten ziet toe op Whole Genome Sequencing (WGS). In 2020 is Labora, het lab van de VanDrie Group, grondig verbouwd en uitgebreid met meer ruimte om innovatieve onderzoekstechnieken toe te passen, waaronder WGS. Dit is een techniek waarmee genoom (de verzameling van alle genen) van micro-organismen in kaart gebracht kan worden. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om verwantschap tussen ziekteverwekkers aan te tonen om mogelijke besmettingsbronnen en verspreidingsroutes op te sporen. De nieuwe techniek kan heel veel data opleveren. Het is daarom van belang een gedegen plan te hebben hoe en op welke wijze we WGS willen toepassen in de keten. In 2021 is een projectgroep gestart die een advies gaat geven over de wijze waarop WGS binnen de VanDrie Group effectief toegepast kan worden. Hiervoor gebruikt ze wetenschappelijke literatuur, eigen kennis en ervaring maar ook adviezen van externe experts, waaronder het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Vachthygiëne

Als acht jaar is Richard Vonk werkzaam bij ESA, één van de vier vleesverwerkende bedrijven van de VanDrie Group in Nederland. Nu als Directeur Operations. Hij is daardoor verantwoordelijk voor het hele palet van primaire processen in de vleesverwerking. Eén van zijn uitdagingen is vachthygiëne, een thema dat veel aandacht krijgt in het kader van voedselveiligheid. Huidvuil is als een constante factor aanwezig, zegt Vonk, en heeft directe gevolgen voor het slachtproces. “Want als een dier zwaar bevuild is aan de buitenkant, moet het slachtproces worden aangepast.”

De vachtsamenstelling van een dier is seizoensgebonden, zegt Vonk. “In de winter is de vacht dikker, waardoor de opname van vuil groter is. De wet- en regelgeving bepaalt dat de dieren schoon moeten worden aangeleverd, want dat heeft een directe link met het slachtproces en de voedselveiligheid. Die factoren maken de relatie met het eindproduct best complex. Want ieder karkas moet aan het einde van het slachtproces wel kunnen worden voorzien van een gezondheidsstempel en 100 procent zichtbaar bezoedelingvrij zijn.”

Een rund is niet zindelijk en ligt veelal te herkauwen. “Het dier poept en plast overal, dus het is zaak dat in de stal afvoer van urine en mest goed is geregeld. Want anders is de bodem te snel bevuild dat de vacht dat vervolgens opneemt. Dus de kwaliteit van de stal is van invloed.” Maar ook factoren als luchtvochtigheid, leeftijd, of als de dieren te warm of ziek zijn, zijn van invloed op huidvuil, stelt Vonk. “Dat verandert de ontlasting en dat heeft weer gevolgen voor de vachthygiëne. We doen daarom veel veldwerk in de keten. Bijvoorbeeld door samen te werken aan de voedselsamenstelling, zodat de ontlasting steviger is. Of met kalverhouders in gesprek te gaan over een goed stalklimaat. Iedereen in de keten draagt bij aan schone dieren.”

“Door ons beleid zien we steeds meer schone dieren” zegt Vonk. “Bijvoorbeeld door de duidelijkere en ook wat strengere regelgeving van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Maar ook door Kalverinfonet (KIN), een platform van de VanDrie Group dat de kalverhouders inzicht geeft van de slachtresultaten van de door hen aangeleverde kalveren. Want als de slachterij een afwijking heeft vastgelegd en geregistreerd, dan wordt dat via KIN aan de kalverhouder teruggekoppeld. Dan start een verbetercyclus met een bezoek aan de kalverhouder en krijgt hij advies hoe hij het in de volgende ronde beter kan doen."

Om bewustwording te bevorderen heeft ESA in 2021 verschillende groepjes kalverhouders uitgenodigd om het proces van dichtbij te zien en uitgelegd hoe vachthygiëne invloed heeft op het proces en de voedselveiligheid. Ook loopt binnen de VanDrie Group een project met het doel om de uniformiteit in beoordeling door rayonbeheerders te verbeteren, zodat kalverhouders steeds gelijkluidende feedback krijgt. “Door in te zoomen op seizoensgebonden factoren, het beleid van de kalverhouders, het voer en uniforme processen zijn we goed op weg in onze verbetercurve.”

Recalls

Een indicator om vast te stellen of kalfsvleesproducten en diervoeder verantwoord en veilig zijn geproduceerd, is het aantal recalls (het terugroepen van producten door een leverancier). In 2021 hebben twee recalls plaatsgevonden in onze keten, allen bij onze diervoederproducenten. Hierbij voldeed een product niet aan de eisen die vanuit voedselveiligheidoogpunt aan het product gesteld werden. Door ons goed werkende tracking en tracingsysteem en korte lijnen met onze afnemers kon snel worden geschakeld en zijn de producten teruggehaald.

Inspectieresultaten NVWA

Onze Nederlandse Vleesverwerkende bedrijven, Ameco, ESA, Ekro en T. Boer & zn staan onder permanent toezicht van de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA). Dat betekent dat voortdurend wordt gecontroleerd op belangrijke thema’s als dierenwelzijn of hygiënisch werken. De NVWA voert boven op dit permanente toezicht, inspecties uit (in totaal 6.260 voor voornoemde bedrijven) en publiceert haar data openbaar op eigen website. We zien over 2021 dat de vier bedrijven voldoen voor maar liefst 99,4%. In hoge mate wordt voldaan aan de eisen die aan ons gesteld worden. Desondanks zijn enkele tekortkomingen geconstateerd die beboetbaar zijn volgens de Wet Dieren. Dit ziet voornamelijk toe op hygiënisch werken zoals het niet garanderen van de aanvoer van schone dieren vanuit de primaire houderijen. Hierop zijn extra maatregelen genomen zoals het scheren van de vervuilde dieren op de boerderij. Eén bedrijf ondervond daarnaast langere tijd condensproblemen. Inmiddels heeft een grote verbouwing plaatsgevonden om dit te verhelpen. Wij blijven inzetten op continue kwaliteitsverbetering, zowel in de bedrijven als in onze keten. De borging van veilig en goed produceren is ons ernst.