Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

Voedselveiligheid

Ons beleid

Ieder product dat onze keten verlaat, moet van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau zijn. Dit geldt vanzelfsprekend voor zowel de food- als feedproducten. Het is de basisnorm die afnemers en consumenten aan ons als levensmiddelenproducent stellen. Voedselveiligheid en borging daarvan heeft daarom onze uiterste aandacht.

Transparantie en traceerbaarheid

Wij zetten in op het verzekeren van ketentransparantie en traceerbare productinformatie.

Met Safety Guard, het kwaliteitssysteem van de VanDrie Group, kan in elke schakel van de keten de garanties afgegeven worden die wereldwijd gevraagd worden. Of het nu gaat over wat er gebeurt in de kalverhouderij, tijdens de productie van diervoeder of in de vleesverwerkende bedrijven – overal wordt gewerkt vanuit de normen van Safety Guard. De basis van dit kwaliteitssysteem is ISO22000. Ook beschikten in 2022 de verschillende dochterbedrijven van de VanDrie Group over onder andere GMP+-, BRC, IFS- en ISO14001-certificeringen. Vitaal Kalf is het kwaliteitssysteem van de Nederlandse kalversector. In dit kwaliteitssysteem zijn regels opgenomen over hygiëne, kalvergezondheid, dierenwelzijn, voerkwaliteit, medicijnengebruik en -registratie. De kalverhouders waar de VanDrie Group meewerkt dienen te voldoen aan Vitaal Kalf. Zij worden op deze eisen gecontroleerd door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Daarnaast voert SKV monsternames en visuele controles uit bij kalverhouders en de vleesverwerkende bedrijven om te garanderen dat kalfsvlees wordt geproduceerd zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Met Safety Guard en Vitaal Kalf samen, borgen we kwaliteit in de totale productieketen.

ISO22000 is een internationale voedselveiligheidsnorm die ontworpen is met doel om consumenten van veilig voedsel te voorzien. De norm regelt dat bedrijven continu hun voedselveiligheidsmanagementsysteem moeten actualiseren en verbeteren.

GMP+ staat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren. Concreet betekent dit dat in de GMP+ normering van A tot Z is vastgelegd hoe een veilig diervoederproduct is samengesteld ,geproduceerd en geborgd.

BRC is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die in 1998 werd ontwikkeld door het British Retail Consortium, de Britse brancheorganisatie voor detailhandelaren. De standaard stelt eisen op het gebied van het HACCP-systeem, het kwaliteitsmanagement, de productie- en procesfaciliteiten, food defense en opleidingen van medewerkers. De standaard is erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI). GFSI is een zakelijk initiatief voor de voortdurende verbetering van voedselveiligheidsmanagementsystemen. De belangrijkste activiteit van GFSI is om managementsystemen te benchmarken.

IFS wordt ook wel de Duits/Franse tegenhanger van de Engelse BRC-standaard genoemd. De standaard is tevens erkend door het GFSI.

ISO14001 is dé norm voor milieumanagement. Het verplicht bedrijven om passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Uniek volgsysteem

Een uniek onderdeel van Safety Guard is het traceability systeem. Hiermee houden we precies bij welke grondstoffen worden verwerkt in diervoeder, waar deze vandaan komen en naar welke houderijen de batches diervoeder gaan. De kalveren beschikken over unieke oornummers die altijd met het dier verbonden blijven. Zo weten we op welk bedrijf het dier geboren en gehouden is. In de vleesverwerkende bedrijven blijft de unieke code met de producten verbonden. Hierdoor is elk individueel stuk vlees terug te traceren naar bijvoorbeeld een individueel ingrediënt in het diervoeder.

Controles, toezicht en interne audits

Onze bedrijven worden met regelmaat of dagelijks gecontroleerd door de nationale overheidsorganisaties, zoals in Nederland door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De vleesproducerende bedrijven staan onder permanent toezicht van dierenartsen van de NVWA. Daarnaast voeren zelf aangestelde interne auditoren, via een vastgesteld programma, interne controles uit bij de diervoeder- en vleesproducerende dochterorganisaties. In 2022 is een uitgebreid driejarig opleidingsplan voor deze auditoren vastgesteld. Zo wordt op een gestructureerde manier de kennis en vaardigheden van de auditoren op peil gehouden om hiermee bij te dragen aan het continue verbeterproces.

HACCP

In de vleesproductie is hygiëne een cruciale factor. Producten van dierlijke oorsprong bevatten onvermijdelijk micro-organismen. Het is aan ons om te zorgen dat onze praktijk zo is ingericht dat wij de normen hieromtrent behalen. Onze vleesproducerende bedrijven werken daarom op basis van HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een risico-inventarisatie voor levensmiddelen. De bedrijven hebben alle potentiële gevaren geïnventariseerd en reële gevaren aangewezen. Daartoe zijn kritische beheerspunten (CCP’s) vastgesteld. Dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht. Per CCP zijn de kritische grenzen aangegeven en hoe deze grenzen bewaakt worden. Ook zijn correctieve acties vastgelegd. Deze worden genomen als uit de monitoring blijkt dat een CCP niet voldoende wordt beheerst. Verificatie wordt toegepast om periodiek vast te stellen of de HACCP-aanpak effectief is. Over dit alles wordt documentatie en registratie gevoerd. Praktisch gezien ziet de HACCP-aanpak bijvoorbeeld toe op het aanleveren van schone dieren, het gebruik van schone messen en apparaten, juiste sterilisatie, goede persoonlijke hygiëne van medewerkers, intensieve schoonmaak van productieruimten en het voorkomen van condens. We monitoren onze inzet om onze compliance aan te tonen. Dit houdt in dat we vele monsters nemen van de producten en de omgeving. Zo nemen we monsters van karkassen om te testen op de aanwezigheid van bijvoorbeeld E-coli of salmonella.

Labora

Onderdeel van de VanDrie Group is Labora, een onafhankelijk en dienstverlenend laboratorium - ISO17025 geaccrediteerd en gespecialiseerd in chemisch en microbiologisch onderzoek. Labora voert onderzoeken uit voor producenten, leveranciers en handelaren van grondstoffen en levensmiddelen en voor de VanDrie productiebedrijven. Zo maken we onze garanties werkelijk aantoonbaar.

Zoönosen

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen of vice versa kunnen worden overgedragen. De overdracht van een zoönose kan op diverse manieren plaatsvinden. Namelijk via direct contact, via de lucht (spetters, aërosolen of via stofdeeltjes), via contact met lichaamsvloeistoffen (bloed, slijm, urine, ontlasting, baarmoedervocht), via indirect contact (via besmette voorwerpen, deurknoppen, instrumenten of mest) en via insecten en parasieten, zoals vliegen, muggen en teken. Bovendien kunnen infecties ontstaan na het eten van bijvoorbeeld vlees, rauwe melk(producten), eieren etc. Zoönosen worden veroorzaakt door verschillende soorten ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Het dier of de mens hoeft zelf niet ziek te zijn, het kan de ziekteverwekker ook bij zich dragen en zo toch zorgen voor besmetting naar anderen. Ten aanzien van besmetting van kalveren op mensen, wordt per productieschakel bekeken waar die gevaren het grootste risico zijn en worden maatregelen genomen. Dit kunnen zoönosen zijn, zoals enkele E. Coli’s, Salmonella, Listeria, MRSA en ringworm.

Verhitten

Het merendeel van de grondstoffen die ingezet worden, ondergaan vooraf of bij de productie van melkvervangers een verhittingsstap. Zoönosen overleven deze verhittingsstap niet. Hierdoor is de kans geminimaliseerd dat zoönosen worden overgebracht via melkvervangers. De kans op besmetting met zoönosen door overige voeders, zoals muesli, is ook zeer klein. Muesli heeft een hoge droge stofgehalte waardoor eventuele zoönosen niet tot nauwelijks (uit)groeien. Via Safety Guard voeren we onderzoek uit op grondstoffen en eindproducten uit om risico’s uit te sluiten.

Hygiënemaatregelen

In de houderij is het gebruik van hygiënesluizen is essentieel, net als andere hygiënemaatregelen door kalverhouders en andere stalbetreders, zoals dierenartsen. Wij adviseren nadrukkelijk goede persoonlijke hygiëne toe te passen: handen wassen na contact met kalveren en/of mest, alsook schone bedrijfskleding dragen. Daarnaast is plaagdierbestrijding essentieel. Niet alleen om het risico op stalbranden te minimaliseren maar bovenal om overdracht van ziektes via deze dieren te voorkomen.

Temperatuurbeheersing

In de schakel van vleesverwerking zorgen we dat de temperatuur van het kalfsvlees onder controle wordt gehouden door toepassing van automatische temperatuurbeheersing in de koelcellen en wordt tot aan de klant of consument een gesloten koelketen in acht genomen. Afnemers worden geadviseerd de vleesproducten goed te verhitten voor consumptie.

Recalls

Een indicator om vast te stellen of vleesproducten en diervoeder verantwoord en veilig zijn geproduceerd, is het aantal recalls (het terugroepen van producten door een leverancier). In 2022 hebben 12 recalls plaatsgevonden in onze keten. Van deze recalls vonden er 5 plaats bij onze diervoeder producerende en verkopende bedrijven. Door tijdig ingrijpen onder andere op basis van gedegen risicobeoordelingen is er bij deze recalls geen sprake geweest van risico’s voor de gezondheid of het welzijn van dieren of mensen.

Binnen onze vleesverwerkende bedrijven hebben 7 recalls plaatsgevonden. Bij deze recalls werd vlees teruggeroepen vanwege een (mogelijke) overschrijding van voedselveiligheidsnormen. Vanwege het goed werkende tracking en tracingsysteem waren de recalls van beperkte omvang en kon snel worden geschakeld met afnemers. Bij vleesverwerkende bedrijven is sinds het afgelopen jaar weinig ruimte meer om risicobeoordelingen uit te voeren en op basis daarvan te beoordelen of een recall noodzakelijk is of niet. Aanscherping in het beleid van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit ligt hieraan ten grondslag. Een overschrijding van een norm, ook al zou blijken uit een risicoanalyse dat er geen sprake is van een risico voor de voedselveiligheid, bijvoorbeeld bij administratieve zaken, leidt daarom vaker tot een recall dan voorheen.

Inspectieresultaten NVWA

Onze Nederlandse Vleesverwerkende bedrijven, Ameco, ESA, Ekro en T. Boer & zn staan onder permanent toezicht van de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA). Dat betekent dat voortdurend wordt gecontroleerd op belangrijke thema’s als dierenwelzijn of hygiënisch werken. De NVWA voert boven op dit permanente toezicht, inspecties uit (in totaal 10.159 voor voornoemde bedrijven) en publiceert haar data openbaar op eigen website. We zien over 2022 dat de vier bedrijven voldoen voor maar liefst 99,77%. In hoge mate wordt voldaan aan de eisen die aan ons gesteld worden. Desondanks zijn enkele tekortkomingen geconstateerd die beboetbaar zijn volgens de Wet Dieren.

Dit ziet voornamelijk toe op hygiënisch werken zoals het niet garanderen van de aanvoer van schone dieren vanuit de primaire houderijen. Hierop zijn extra maatregelen genomen zoals het scheren van de vervuilde dieren op de boerderij. Wij blijven inzetten op continue kwaliteitsverbetering, zowel in de bedrijven als in onze keten. De borging van veilig en goed produceren is ons ernst.