Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige gegevens

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onafhankelijk Assurancerapport

Assurance Rapport met beperkte mate van zekerheid van Mazars N.V.

Onze conclusie

Wij hebben de op deze pagina opgenomen MVO-indicatoren van Van Drie Holding (hierna de VanDrie Group) te Mijdrecht over 2020 onderzocht.

 Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de geselecteerde MVO-indicatoren van VanDrie Group, zoals weergegeven op deze pagina, niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, zijn opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A ’Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)’. Deze opdracht is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek’.

 Wij zijn onafhankelijk van VanDrie Group zoals vereist in de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO). Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

 Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Van toepassing zijnde criteria

Onze opdracht is beperkt tot de geselecteerde MVO-indicatoren in de tabel op deze pagina. Voor deze geselecteerde MVO-indicatoren gelden de VanDrie Group rapportagecriteria. In de toelichting bij de tabel op deze pagina  staat een nadere beschrijving van de criteria van de geselecteerde MVO-indicatoren. Wij zijn van mening dat de in de tabel opgenomen gegevens relevant zijn en geschikt zijn voor onze beoordeling.

 Andere informatie in het MVO-verslag

De VanDrie Group heeft haar MVO-verslag opgemaakt op basis van de Global Reporting Initiative (GRI) Standards Core. De toepassing van de GRI-richtlijnen vraagt om specifieke werkzaamheden.  Een belangrijk onderdeel is het bepalen van de materiële onderwerpen en de reikwijdte van rapportage (‘scope’) voor het verslag. De VanDrie Group heeft een materialiteitsanalyse uitgevoerd gebruikmakend van de materialiteitsmatrix, opgenomen op deze pagina .

 Wij hebben het MVO-verslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit de werkzaamheden beschreven onder “Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek” overwogen of de informatie materiële afwijkingen bevat. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze werkzaamheden ten aanzien van de geselecteerde MVO-indicatoren in de tabel op deze pagina.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de duurzaamheidsinformatie in het MVO-verslag in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van de organisatie en de GRI Standards Core, inclusief het identificeren van de beoogde gebruikers en het toepasbaar zijn van de gehanteerde criteria voor de doelstellingen van de beoogde gebruikers.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen, meten of evalueren van de geselecteerde MVO-indicatoren mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

 Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van ons onderzoek dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

 De in dat kader uitgevoerde werkzaamheden zijn verschillend in aard en timing alsmede geringer in omvang dan voor assurance-opdrachten gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij assurance-opdrachten gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij assurance-opdrachten gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

 Wij passen de ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

 Ons onderzoek bestond onder andere uit:

  • het identificeren van gebieden in de tabel met geselecteerde MVO-indicatoren waar waarschijnlijk een afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude zich zal voordoen, het bepalen en uitvoeren van assurance-werkzaamheden om in te spelen op deze gebieden en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

  • het in overweging nemen van de interne beheersing die relevant is voor het onderzoek met als doel assurance-werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze overweging heeft niet als doel om een conclusie uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

  • het uitvoeren van een omgevings-analyse en verkrijgen van inzicht in de bedrijfstak, relevante maatschappelijke trends en issues, relevante wet- en regelgeving en karakteristieken van de organisatie;

  • het vaststellen van de consistentie tussen de informatie in het MVO-verslag en de indicatoren in de tabel op deze pagina. ;

  • het beoordelen van de geschiktheid van de rapportagecriteria en de consistente toepassing hiervan, zoals de beoordeling van de redelijkheid van door het management gemaakte schattingen;

  • het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;

  • het uitvoeren van cijferanalyses en analyse naar de onderlinge samenhang van gegevens;

  • het uitvoeren van nadere detailcontroles indien de uitkomsten van de cijferanalyses hiertoe aanleiding gaf.

Gebruik van dit assurancereport

Dit assurance-rapport heeft alleen betrekking op de beoordeling van de prestaties van de geselecteerde MVO-indicatoren van de VanDrie Group zoals opgenomen in de tabel op deze  pagina. Dit assurance-rapport is daarmee beperkt in zijn reikwijdte en geeft geen assurance over de overall MVO-prestaties van de VanDrie Group gedurende het jaar.

Drs R.C.H.M. Horsmans RA RV
MAZARS N.V.
Amsterdam, 1 juli 2021

Indicatoren

   
     

Indicator

Eenheid

2020

2019

Flux

Aantal medewerkers

Headcount per jaareinde

2.551

1.289

1.262(1)

Voltijd medewerkers

FTE's per jaareinde - inclusief stagiairs

2.422

1.199

1.223(1)

Aandeel mannelijke medewerkers

% van headcounts

76,6%

83,6%

-7%(1)

Aandeel vrouwelijke medewerkers

% van headcounts

23,4%

16,4%

7%(1)

Ziekteverzuim

Percentage

5,8%

5,9%

0,1%(1)

Gemiddelde dienstjaren

Gemiddelde

12,9

12,9

0(1)

Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde

44,6

45,3

-0,7(1)

Aantal inleenkrachten

Headcount per jaareinde(2)

1.299

1.413

-114(1)

Elektriciteitsverbruik

kWh per ton voeder

26,9

26

26,9(1)

 

kWh per geslacht kalf of rund

44

34

10(1)

Waterverbruik

m3 per ton voeder

0,20

0,05

0,15(1)

 

m3 per geslacht kalf of rund

0,79

0,67

0,12(1)

Gasverbruik

m3 per ton voeder

0,63

1,80

-1,17(1)

 

m3 per geslacht kalf of rund

3,34

1,55

1,79(1)

Dierdagdoseringen antibiotica

Afname in % tov 2007 (3)

63,20%

61,40%

-1,80%

Aantal recalls

Aantal

2

2

0(1)

Aantal externe audits

Aantal

100

95

5(1)

Herkomst kalveren (4)

Nederland

60,0%

58,3%

1,76%

 

Duitsland

30,3%

28,5%

1,82%

 

Rest EU

9,7%

13,2%

-3,56%

     

(1) De scope van de werkzaamheden voor het MVO-verslag voor de VanDrie Group heeft dit jaar betrekking op de Nederlandse, Franse, Duitse en Italiaanse entiteiten. In 2019 was de scope enkel voor de Nederlandse entiteiten. Door de verbreding van de scope is het NIET mogelijk de gegevens over 2020 af te spiegelen tegen de gegevens over 2019.

    

(2)Onder inleenkrachten worden medewerkers verstaan die via inleen- en uitzendbureau's werkzaam zijn binnen de bedrijven van de VanDrie Group en geen dienstverband bij een entiteit van de VanDrie Group hebben. 

    

(3) Nieuwe meetmethode dagdoseringen
Sinds 1 januari 2015 hanteert InfoKalf (databank) in navolging van de SDa de zogenaamde MID-dosering bij de berekening van het kengetal dierdagdoseringen. In navolging hiervan heeft Van Drie haar kengetallen antibioticadagdoseringen per afgeleverde koppel kalveren, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 opnieuw berekend.

    

(4) De herkomst van kalveren in de integratie van de VanDrie Group sluit kalveren die door Van Drie bv worden verkocht uit.