Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Due Diligence en risicobeheersing

Hoe wij risicomanagement uitvoeren

De VanDrie Group spant zich continu in om kwalitatieve, veilige en voedzame kalfs- en rundvleesproducten, kalvervoeders, zuivelgrondstoffen en hoogwaardige kalfsvellen te produceren. Wij willen voldoen aan de standaarden die van ons verwacht worden en passen bij onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. We beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben en integer moeten handelen. We zien er op toe dat we geldende wet- en regelgeving naleven. Denk aan de Europese geldende verordeningen voor het produceren van levensmiddelen, het houden van dieren en transport, cao-afspraken en de Arbeidstijdenwet. Daarnaast gelden er sectorale richtlijnen zoals de COV-gedragscode voor de vleessector, COV-code voor dierenwelzijn op de slachterij, het Nevedi Convenant aankoop verantwoorde soja en Fefac’s Soy Sourcing Guidelines. Een integere werkhouding en goede omgangsvormen zowel intern als extern vinden we van groot belang.

Als producent in de dierlijke eiwitketen hebben we echter te maken met uiteenlopende risico’s, van grondstof tot eindproduct. Bij het identificeren en beheersen van risico’s kijken we daarom niet alleen naar onze eigen bedrijven. We kijken ook nadrukkelijk naar de ketens waarin we actief zijn. Hiervoor passen we Due Diligence (ook wel: gepaste zorgvuldigheid) toe. Dit is het proces waarmee we als ketenregisseur daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen van activiteiten in de keten identificeren, voorkomen en verminderen. Het stelt ons in staat om verantwoording af te leggen over de aanpak van die gevolgen als integraal onderdeel van ons besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen. Wij voeren onze Due Diligence uit in lijn met de Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) die gebaseerd is op de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Onderstaand staat een schematisch overzicht van de belangrijkste geïdentificeerde risico's voor onze organisatie.

Thema: Mensenrechten

Geïdentificeerde risico’s

Onze maatregelen

• Discriminatie, geweld, intimidatie (inclusief seksuele intimidatie).
• Nalaten van het identificeren en naar behoren betrekken van lokale gemeenschappen die mogelijke gevolgen ondervinden van de activiteiten van de onderneming.

• Om de integriteit van iedere medewerker te waarborgen, wordt bij agressie, geweld en seksuele intimidatie onmiddellijk ingegrepen door afdelingsleiding in onze bedrijven. Medewerkers kunnen (anoniem) klachten indienen, bij hun directe leidinggevende, HRM-collega of vertrouwenspersoon. De vleesverwerkende bedrijven hebben de Gedragscode COV geïmplementeerd. In 2021 implementeren we een klokkenluidersregeling ‘Speak Up’ voor onze medewerkers, klanten en toeleveranciers waar eenvoudig, anoniem én in eigen taal misstanden kunnen worden gemeld.
• We investeren in de lokale economieën waarin we actief zijn om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan het verbeteren van de levensstandaard van de hele gemeenschap. We vinden het belangrijk nauw samen te werken met lokale MKB-bedrijven.
• Bij projecten zorgen we dat we overleg hebben met stakeholders (lokale overheden, autoriteiten, omwonenden). We houden jaarlijks stakeholderbijeenkomsten.

Thema: Informatieveiligheid

Geïdentificeerde risico’s

Onze maatregelen

• Nalaten te zorgen voor informatieveiligheid en privacyregelingen.

• De VanDrie Group heeft een actief privacy beleid. Op de ICT-systemen worden regelmatig stresstesten uitgevoerd.

Thema: Milieu

Geïdentificeerde risico’s

Onze maatregelen

• Aantasting van het ecosysteem door lucht- of bodemverontreiniging of verlies aan biodiversiteit.
• Biologische, chemische of fysieke risico’s van activiteiten of diensten waarbij de wettelijk vastgestelde waarden worden overschreden.

• We hebben ons gecommitteerd aan de klimaatdoelen volgend uit het Parijs-akkoord en hebben SDG-doelen geïmplementeerd in beleid.
• Onze Nederlandse productiebedrijven zijn gecertificeerd tegen de ISO-norm 14001. Deze norm bevat eisen voor een effectief milieumanagementsysteem.
• Onze bedrijven nemen energiebesparende maatregelen en hebben hiertoe meerjarige investeringsplannen opgesteld.
• De kwaliteitsafdelingen bij de verschillende dochterbedrijven en eigen laboratorium Labora voeren onderzoek uit naar biologische en chemische risico’s.
• We houden ons aan sectorale afspraken. Bij de inkoop van soja worden bijvoorbeeld het Nevedi Convenant aankoop verantwoorde soja en 'Soy Sourcing Guidelines' van de European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) nageleefd. Ook volgen we de duurzaamheidsdoelen die Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft vastgesteld.

Thema: Corruptie, mededingingsschendingen, omkopingsverzoeken

Geïdentificeerde risico’s

Onze maatregelen

• Omkoping van overheidsfunctionarissen
om een gunstige behandeling te verkrijgen.
• Invloed uitoefenen op marktprijzen of verboden prijsafspraken maken.
• Financieel-economische criminaliteit zoals belastingontduiking of fraude.

• We voeren compliance beleid uit.
• We volgen de ‘Code of Conduct’ van de Nederlandse Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).
• Wij informeren onze medewerkers regulier over onze gedragsnormen en regels op het gebied van mededinging en corruptiebeleid.
• We voeren actieve monitoring op compliance thema’s (wet- en regelgeving, adverse media).
• We screenen regulier op compliance ten aanzien van EU- en OFAC-sanctielijsten.
• We toetsen regulier onze facturatie op correctheid van betalingen ter voorkoming van witwassen.

Thema: Consumentenbelangen

Geïdentificeerde risico’s

Onze maatregelen

• Producten die niet voldoen aan alle overeengekomen of wettelijk voorgeschreven normen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten, inclusief gezondheidswaarschuwingen en veiligheidsinformatie.
• Misleidende weergave of weglaten van informatie of andere praktijken die bedrieglijk, misleidend, frauduleus of oneerlijk zijn.

• Wij hebben het kwaliteitssysteem Safety Guard actief. Safety Guard is ons geïntegreerde kwaliteitssysteem. De basis van Safety Guard zijn de normen ISO 22000 en ISO 14001, het Food Safety Supply Chain System en de BRC, IFS en GMP+ kwaliteitsschema’s.
• Onze vleesverwerkende bedrijven staan onder permanent toezicht vanuit de nationale toezichthouders.
• We hebben een interne planning & control cyclus actief. Daarnaast vinden er diverse audits plaats door autoriteiten en klanten. Ook voeren we zelf audits uit bij leveranciers.
• Wij geven afnemers van ons vlees Safe Handling Instructies mee.
• Wij voelen zwaarwegende verantwoordelijkheden richting consumenten. Daarom werken we in lijn met de Richtlijnen voor Consumentenbescherming
van de Verenigde Naties.

Thema: Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Geïdentificeerde risico’s

Onze maatregelen

• Verzuimen rechten van medewerkers te respecteren.
• Nalaten machines, uitrusting, werktijden, organisatie van de werkzaamheden en werkprocessen aan te passen aan de fysieke en mentale capaciteiten van
medewerkers.

• Een groot deel onze medewerkers (±90%) werkt onder een collectieve arbeidsovereenkomst waarin rechten en plichten van medewerkers en werkgevers opgenomen zijn.
• Binnen de productiebedrijven zijn preventieve en beschermende maatregelen geïmplementeerd om te zorgen dat gebruik van machines, apparatuur, chemische producten, tools en processen veilig zijn. Zo voeren wij regelmatige een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) ter bevordering van veilig en gezond werken. We hebben voor de juiste toepassing van Covid-19 maatregelen een bijzondere RI&E uitgevoerd.
• Wij zorgen voor voldoende en passende training en begrijpelijke instructies over veiligheid en gezondheid, en – indien nodig – voor begeleiding of toezicht. Hierbij houden wij rekening met het opleidingsniveau van onze medewerkers en de verschillende talen die zij spreken.
• Binnen onze hele keten worden ARBO-Compliance audits uitgevoerd om te toetsen of de bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
• Met inleenbureaus maken we voor de inhuur van flexibele inleenkrachten kwaliteitsafspraken om goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden te borgen. De inleenbureaus waarmee we samenwerken hanteren het keurmerk van Stichting Normering Flexwonen. We voeren jaarlijks een onafhankelijke audit uit bij inleenbureaus.
• Via de Nederlandse Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) werken we samen met de Stichting Normering Arbeid (SNA). SNA heeft als doel om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te voorkomen.

Thema: Dierenwelzijn

Geïdentificeerde risico’s

Onze maatregelen

• Verzuimen plichten rond diergezondheid en dierenwelzijn op te volgen.

• Wij eisen van iedereen die met onze kalveren werkt dat hij zich houdt aan de ‘Vijf Vrijheden’, gedefinieerd door de Europese Conventie voor de bescherming van dieren gehouden voor landbouwdoeleinden.
• We zijn aangesloten bij Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) die onafhankelijk toezicht uitvoert op regelgeving over dierenwelzijn, transport en het gebruik van antibiotica. Al onze Nederlandse kalverhouders zijn gecertificeerd tegen de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.
• We voeren continu cameracontrole uit in onze vleesverwerkende bedrijven. Animal Welfare Officers (AWO) houden te allen tijde toezicht.
• We trainen onze medewerkers op gebied van dierenwelzijn en het herkennen van en handelen naar diergedrag.
• We hebben een dierenwelzijnspecialist (DWS) aangesteld. De DWS doet regelmatig een peer review van de borging van dierenwelzijn en helpt onze bedrijven met het uitvoeren van verbeterpunten.

Risicobewustzijn

Het managen van risico's is onderdeel van de besturing en besluitvorming van de VanDrie Group. De directie bespreekt de risico’s regelmatig. Ze beoordelen welke effecten de risico’s kunnen hebben op de externe omgeving, de strategische doelstellingen, de bedrijfsvoering en op onze reputatie. Om de bedrijfsdoelstellingen te behalen, moeten we soms in bepaalde mate risico’s accepteren. We wegen de waarschijnlijkheid dat het risico zich voor zal doen af met de omvang van het effect. Onze uitgangspunten zijn daarbij:

  • We nemen geen enkel risico waar het gaat om veiligheid van onze medewerkers, onze klanten en onze producten. We sluiten alle risico’s uit, voor zo ver dat mogelijk en reëel is.

  • Rond compliance is onze risicobereidheid laag. We moeten voldoen aan wet- en regelgeving en willen handelen volgens onze waarden en gedragscodes.

  • Voor strategische risico’s zoeken we een juiste balans tussen risico’s en onze doelstellingen op de langere termijn.

  • Voor financiële risico’s hanteren we een middellage risicobereidheid. We willen een gezonde financiële basis hebben en voldoen aan de voor ons van belang zijnde financiële ratio's.