Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige gegevens

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De scope van dit verslag

Rekenschap afleggen

Dit is het veertiende jaar waarin wij rekenschap afleggen over onze activiteiten. Wij gebruiken hiervoor onder andere deze MVO-rapportage. In 2020 hebben we onze materialiteitstoets gedaan. De aangewezen materiele thema’s vormen de basis voor de verslaglegging van onze resultaten.

Afbakening en reikwijdte

Primair richt de VanDrie Group zich dit jaar op de Nederlandse operationele prestaties over 2020. We hebben dit jaar voor het eerst meer data opgenomen over onze buitenlandse dochterbedrijven. Het assurancerapport geeft daar nadere duiding op. Doordat extra data is gebruikt, zijn de cijfers over 2020 niet te vergelijken met de resultaten van 2019. Dit geldt bijvoorbeeld voor de resultaten ten aanzien van de verbruiken van gas, water en elektra. In dit jaarverslag leggen we nog steeds vooral verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders. Basis voor dit verslag is de GRI Standards Core. Tevens is de rapportage getoetst op de criteria van de Transparantiebenchmark van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De materialiteitsmatrix, die in 2020 is herzien, geeft inzicht in wat onze stakeholders belangrijk vinden. Hierover rapporteren wij. Aangezien wij ons op een concurrentiegevoelige markt bevinden, kiezen wij bewust om in dit verslag slechts in beperkte mate te rapporteren over onze financiële resultaten en interne structuur. Ook hebben we niet uitgebreid gerapporteerd over onze track- en tracesysteem, wat wel als materieel thema is aangegeven. Dit is een werkend systeem waarop jaarlijks geen doelstellingen en resultaten zijn te delen.Op materiele thema's zoals optimaal verwaarden van kalveren, veilige en complete voeders en preventie van pathogenen hebben we geen assurance laten uitvoeren. Het MVO-verslag is geen geïntegreerd jaarverslag. We besteden relatief veel aandacht aan de onderwerpen die onze stakeholders als zeer relevant hebben aangemerkt.

Sturing en beheersing

De afdeling Corporate Affairs is betrokken bij het bepalen van de inhoud van het verslag en geeft sturing aan het gehele rapportageproces en de implementatie van materiële onderwerpen in en buiten het bedrijf. Inhoudelijke invulling van het verslag wordt gedaan op basis van interne en externe interviews en managementrapportages van alle bedrijven. Het Portaal heeft inhoudelijk de VanDrie Group ondersteund, zowel bij de update van de materialiteitsmatrix als bij het inhoudelijke gedeelte. F19 heeft de opmaak van de digitale webomgeving gerealiseerd. Vertalingen worden behandeld door Tekom Vertalers B.V.. Het gehele directieteam van de VanDrie Group houdt toezicht op de voornoemde ontwikkelingen. Jaarlijks worden de materiële aspecten van het ondernemen besproken in het directieoverleg. Daarbij wordt de effectiviteit overwogen en indien nodig wordt beleid gewijzigd en aangepast. In dit overleg wordt ook tot de goedkeuring van de publicatie van de MVO-resultaten besloten.

De data in dit verslag hebben betrekking op de prestaties en materiële onderwerpen van de VanDrie Group (bedrijven waarin de Van Drie Holding B.V. een meerderheidsbelang heeft) en niet op de prestaties van leveranciers, klanten, consumenten, etc. De kwantitatieve gegevens in dit verslag zijn verzameld uit financiële systemen, het personeelsmanagementsysteem en Safety Guard. We hebben niet voor alle informatie een geautomatiseerd informatiesysteem. Aan de hand van een gestandaardiseerde rapportagetemplate verzamelen we op jaarbasis alle informatie. Waar mogelijk zijn de gegevens voor dit verslag gemeten. Voor enkele indicatoren hebben wij schattingen moeten maken, omdat hiervoor nog geen betrouwbare gemeten gegevens beschikbaar waren. Deze schattingen zijn gebaseerd op gemeten gegevens. De gegevens worden intern beoordeeld alvorens deze worden gerapporteerd.