Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons dierbaar. We willen een inclusieve werkplek bieden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vertrouwen hebben in de mensen met wie ze samenwerken, ze kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en trots zijn op hun bijdrage in onze organisatie. Iedere medewerker verdient hiervoor erkenning. Goed werkgeverschap is dan ook niet beperkt tot de mensen die een arbeidscontract met de VanDrie Group hebben. We vinden het belangrijk dat ook de tijdelijke arbeidskrachten zich thuis voelen binnen ons bedrijf.

Voor ziekteverzuim 2020 zie hoofdstuk de scope van dit verslag

Arbeidsveiligheid en gezondheid

De coronacrisis plaatste het thema van arbeidsveiligheid en -gezondheid in 2020 in een nieuw perspectief. Direct gevolg was dat binnen onze bedrijven, naast de al geldende strikte hygiëneregels, aanvullende maatregelen zijn getroffen. Waar mogelijk werkten onze collega’s vanuit huis. Op onze productielocaties werd dagelijkse controle op gezondheid en directe desinfectie ingesteld, welke gold voor alle medewerkers en bezoekers. Risico-gericht testbeleid werd uitgevoerd en het dragen van mondkapjes werd gemeengoed. Conform de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden productieruimten aangepast en werd toegezien op het vervoer van medewerkers en inleenkrachten. In onze vleesverwerkende bedrijven zagen speciale ‘corona-toezichthouders’ toe op de naleving van de maatregelen.

Ondanks deze maatregelen lukte het ons niet om COVID-19 buiten de deur te houden. Na meer dan een jaar van strikte opvolging, werden in april 2021 diverse medewerkers bij Apeldoornse dochterorganisaties positief getest. Uit de nulmeting bleken van de 1360 medewerkers 55 personen positief. Dit komt neer op een besmettingsgraad van 4,04 procent. Hierop is besloten ESA te sluiten totdat nadere maatregelen geïmplementeerd konden worden, zoals intensievere testen en verdere aanpassingen in productiehallen, gangen en hygiënesluizen. Ook zijn de activiteiten van Ekro en Ameco uit voorzorg korte tijd stilgelegd om absolute arbeidsveiligheid en -gezondheid voor medewerkers te kunnen garanderen. Na een intensief verbetertraject met veel controle vanuit de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) en Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) bleken de bedrijven snel in staat de situatie te normaliseren. Collega’s van T. Boer & zn vertellen hier wat hun ervaringen over 2020 zijn.

Positie van inleenkrachten

We maken in onze huidige werkwijze gebruik van een aanzienlijke flexibele schil van medewerkers. We hebben de ambitie om dit in de komende jaren te veranderen. In 2021 wordt een plan gemaakt om meer medewerkers in vaste dienst te nemen. We weten dat we dit niet van de ene op de andere dag kunnen realiseren en moeten blijven samenwerken met inleenbureaus. Om de positie van inleenkrachten te borgen, willen we dat inleenbureaus alles in het werk stellen om de leef- en vervoersomstandigheden van onze inleenkrachten geheel in lijn te houden met de richtlijnen, die ten tijde van COVID-19 ook zijn verlegd naar die van het RIVM en de geldende coronaprotocollen. Daar zien we tot op de dag van vandaag op toe. In 2020 hebben we actief de huisvestingslocaties van de arbeidsmigranten die bij onze bedrijven werkzaam zijn bezocht om zelfstandig een oordeel te vellen over de leefomstandigheden ter plekke. Daarbij werd in ieder geval gecontroleerd of deze huisvesting voldeed aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Tevens werd in kaart gebracht welke aanvullende maatregelen noodzakelijk danwel wenselijk zijn. Deze inventarisatie is gedeeld met de inleenbedrijven en met de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). In ons interne auditplan hebben we in 2020 opgenomen dat we dergelijke controles jaarlijks willen herhalen. Deze controles zullen toezien op eerlijke beloning, huisvestingsnormen, goede registratie van gegevens en het hebben van een zorgverzekering. We hebben in 2020 overleg opgestart met gemeente Apeldoorn over het realiseren van meer en betere woonvoorziening voor inleenkrachten. Gezien de druk op de woningmarkt is dit echter een lastige opgave.

Arbeidsvoorwaarden

In 2020 zijn voor de Nederlandse vleessector gesprekken opgestart voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De voorgaande cao kende een looptijd van veertien maanden en liep op 31 december 2020 af. Op 7 mei 2021 is een nieuwe cao tot stand gekomen. Deze cao loopt tot 1 maart 2022. De feitelijke lonen worden met terugwerkende kracht per 1 maart 2021 met 1,5 procent verhoogd en per januari 2022 met 1 procent. In de voorgaande cao is een belangrijk onderhandelingsresultaat behaald: een speciale regeling voor zware beroepen waardoor medewerkers eerder met pensioen kunnen.

Eerder met pensioen mogelijk door nieuwe regeling Zwaar Werk Vleessector

In 2020 is in de cao voor de Nederlandse vleessector voor het eerst een zwaarwerkregeling tot stand gekomen, als voortvloeisel uit het pensioenakkoord. De vleessector is daarmee één van de eerste sectoren in Nederland die een dergelijke zwaarwerkregeling uitgewerkt heeft en beschikbaar heeft gesteld aan haar medewerkers. Godfried Biemans, P&O Manager bij ESA, is lid van de paritaire werkgroep die deze regeling heeft ontwikkeld.

Godfried Biemans: “In de vleessector hebben we te maken met vergrijzing, met name in de productieafdelingen. Mijn generatie begon al heel vroeg met werken en was doorgaans heel trouw. Bij een vleesverwerker kon je daardoor uitgroeien tot een hele goede vakman met een bepaald specialisme. Daardoor is het voor hen echter moeilijk om later in de carrière aan ander werk te komen. Het werken in een productieomgeving van een vleesverwerker is fysiek zwaar werk. Ook bij ESA zien wij al enkele jaren dat medewerkers die lang werkzaam zijn in de productie, een hoger verzuim hebben en de bedrijfsarts steeds vaker bezoeken.

Met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd die in Nederland naar 67 jaar is verhoogd, voelde niet alleen de VanDrie Group maar de gehele vleessector de urgentie om na te denken over fiscale mogelijkheden zodat de oudere generatie medewerkers die zwaar werk verricht eerder kan stoppen met werken. Eind 2020 zijn vertegenwoordigers van COV samen met vakbonden FNV en CNV tot een fiscale regeling gekomen die dat mogelijk maakt. De regeling geldt voor medewerkers in de vleessector die minstens twintig jaar in een fysiek zware functie hebben gewerkt (vlees in handen hebben gehad) en tenminste tien jaar bij de laatste werkgever in dienst zijn. Met een looptijd tot en met 2025 gaat het om een tijdelijke regeling. Een soort generatiepact die met het oog op de vergrijzing in onze sector nu erg relevant is.

De zwaarwerkregeling is een soort generatiepact die met het oog op de vergrijzing in onze sector nu erg relevant is.

Tegelijkertijd werken we binnen ESA aan manieren om duurzame inzetbaarheid verder te verbeteren. We onderzoeken bijvoorbeeld in hoeverre delen van ons productieproces nog verder geautomatiseerd en gerobotiseerd kunnen worden. Maar ook hoe we taakroulatie in de productieafdelingen beter kunnen inrichten, zodat medewerkers fysiek afwisselender werk hebben. Dat is niet makkelijk, want iemand moet daarvoor nieuwe vaardigheden aanleren. We zien gelukkig dat de jongere generatie daarvoor open staat.”

Lees hier meer over de zwaarwerkregeling.

Scholing en opleiding

Door de coronacrisis is een aanzienlijk deel van onze opleidingstrajecten uitgesteld. Wel hebben we maatregelen getroffen om te zorgen dat alle essentiële, reguliere opleidingen konden doorgaan. Denk aan de training op voedselveiligheid en bijscholing rond dierenwelzijn. Ook vonden stages en afstudeeropdrachten nog steeds plaats, met de kanttekening dat ook daar op afstand werken de norm was. In 2020 boden we plaats aan 34 stagiaires. In 2020 is een opstart gemaakt voor een gezamenlijk opleidingshuis, daarbij wordt aanwezige kennis en beschikbare e-learnings binnen onze bedrijven gebundeld. Zo leren we van elkaar en motiveren we onze medewerkers om zich te blijven ontwikkelen.