Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze marktpositie

We willen onze klanten kwalitatieve producten leveren met zo min mogelijk negatieve impact. Daarom kijken we gericht hoe we onze keten en onze producten kunnen verbeteren. We luisteren naar vragen en eisen uit de markt en de maatschappij. Integer werken en met respect omgaan met mens en dier is voor ons in alles wat we doen een absoluut vereiste. We gaan nieuwe samenwerkingen aan en verzetten onze bakens. We pakken bijvoorbeeld een nieuwe positie op de foodmarkt voor wat betreft de productie en handel in zuivelgrondstoffen. We zoeken telkens naar nieuwe markten waar onze producten van toegevoegde waarde kunnen zijn en bij kunnen dragen aan de vraag naar veilige en voedzame dierlijke eiwitten. Hiervoor leggen we actief verbinding met bestaande en potentiële afnemers en consumenten. We gaan in dialoog met lokale stakeholders zodat we weten welke thema’s op lokaal niveau belangrijk zijn en we klantwensen optimaal kunnen invullen. Onze bedrijven opereren in een dynamische wereldmarkt. Mondiale, economische en geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor moeilijkere afzet en soms het sluiten van markten. Door het betreden van nieuwe markten spreiden we tegelijkertijd de risico’s op onze afzetkanalen.

Ons bedrijfsresultaat

De gevolgen van COVID-19 hebben zijn weerslag op de resultaten van de VanDrie Group. Toenemende directe en indirecte kosten en verminderde afzet beïnvloedden de kapitaalkracht van de organisatie. Daarnaast hebben diverse grote investeringen plaatsgevonden zoals de verbouwingen bij diverse locaties en de oplevering van innovatiecentrum Drieveld. De financiële cijfers over 2020 worden eind 2021 gepubliceerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Om die reden is deze informatie niet in dit verslag opgenomen.

In 2020 heeft de VanDrie Group het diervoederbedrijf Brons uit Voorthuizen volledig overgenomen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daar goedkeuring voor afgegeven. Brons uit Voorthuizen produceert hoogwaardige mengvoeders voor rundvee, varkens en pluimvee. Brons is met een omzet van 45 miljoen euro een stabiele factor in de Nederlandse mengvoermarkt. Met de overname is continuïteit geboden aan de lange geschiedenis van het familiebedrijf dat startte in 1929. Alle arbeidsplaatsen bij Brons blijven behouden evenals de bedrijfsnaam en locatie. De familie Brons blijft actief betrokken bij de activiteiten.

In december 2020 werd de overname van de Nederlandse activiteiten van A.J. van Dam Beheer b.v. aangekondigd. A.J. van Dam Beheer b.v. is actief in diverse disciplines in de kalversector. De activiteiten omvatten de handel in en het op contract houden van kalveren. Het bedrijf is in 1979 gestart door familie Van Dam. Inmiddels telt het familiebedrijf een omzet van 120 miljoen euro en heeft het 14 medewerkers. Met de overname van de Nederlandse activiteiten blijft de werkgelegenheid behouden. De activiteiten van A.J. van Dam Beheer b.v. buiten Nederland worden door het bedrijf onverminderd en zelfstandig voortgezet. Goedkeuring van de ACM wordt afgewacht.

In februari 2020 is de bedrijfslocatie van VanDrie België in Hasselt gesloten. Op deze locatie was namelijk geen ontwikkelingsruimte; de lokale overheid gaf geen verlenging van de milieuvergunning af. Voor medewerkers is een sociaal plan opgesteld en zijn zij waar mogelijk ondergebracht bij andere VanDrie-organisaties. Animal Rights diende in 2019 een klacht met burgerlijke partijstelling in bij een Belgische onderzoeksrechter wegens vermeende dierenwelzijnsovertredingen. In 2020 is het onderzoek naar de opgegeven tenlasteleggingen gestart ondanks sluiting van VanDrie België. Dit onderzoek is ten tijde van publicatie van dit verslag (juni 2021) nog niet afgerond.

Een stap vooruit in de waardeketen met het verwaarden van wei

Als voedselproducent zoeken we telkens naar manieren om toegevoegde waarde te creëren met het produceren van veilige en voedzame dierlijke eiwitten. Vanaf dag één is de verwaarding van reststromen hierin een belangrijk onderdeel. Dat gedachtengoed nemen we mee in de positionering van ons bedrijf.

Serum Italia, een dochteronderneming van de VanDrie Group in Italië, produceert wei proteïne concentraten (WPC) en andere weiderivaten voor sportvoeding en ingrediënten voor zuivelproducenten en levensmiddelenfabrikanten. Bert van den Burg, commercieel manager bij Serum Italia, vertelt over de waarde van wei, een reststroom uit de kaasproductie.

“Noord-Italië staat bekend om luxe kazen als Grana padano of Parmigiano Reggiano. Waardevolle producten in de economische zin van het woord, want de Italiaanse kaasmakers realiseren zo een hoge valorisatie van de melk. Lange tijd ging minder aandacht daardoor uit naar de waarde van een reststroom, de vloeibare wei. Dit werd in Italië veelal gebruikt om de varkens te voeren. Een gemiste kans, de wei bevat namelijk waardevolle bestanddelen. Door het te drogen kun je het concentreren tot een product dat voor minimaal 80% bestaat uit eiwitten.

In 2018 besloot de VanDrie Group deze kans te verzilveren met de overname van Serum Italia. Om voor humane consumptie te mogen produceren, gelden strengere eisen. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne, veiligheid en kwaliteit. Dit betekende ook een omslag in ons denken omdat we te maken kregen met een andere markt: onze toekomstige klanten waren producenten van zuivel en sportvoeding. Die hebben andere behoeften dan veevoederfabrikanten.

Pas als je de behoefte van de klant én je eigen product goed begrijpt, kun je een volgende stap maken in de waardeketen.

Met het betreden van de foodmarkt heeft de VanDrie Group met Serum Italia een stap vooruit gezet in de waardeketen. De lat ligt voor ons nu hoger, maar de valorisatie van wei daardoor ook. Jaarlijks verwerken wij zo’n 60.000 ton vloeibare wei. Ik zie genoeg kansen om daar meer waarde aan toe te voegen. Zo zijn er nog meer potentiële afnemers in de levensmiddelenindustrie en worden veel wei-producten in de medische-, kinder- en babyvoeding gebruikt. Wei-eiwit lijkt qua aminozuursamenstelling namelijk veel op borstvoeding. De VanDrie Group blijft investeren in de verwerking van vloeibare wei tot poedervormige producten met brede toepassing in de voedingsindustrie. Zo zijn we niet alleen op zoek naar manieren om waarde te creëren, maar gaan we tegelijkertijd de verspilling van waardevolle voedzame grondstoffen tegen.”

Klanttevredenheid

COVID-19 zorgde ervoor dat levensmiddelenbeurzen waar de VanDrie Group regulier aan deelneemt, werden afgezegd. Ook konden op onze bedrijven geen klanten meer worden ontvangen. Direct contact met onze afnemers is essentieel om klantwensen goed te bedienen. Om die reden ontwikkelde en publiceerde de VanDrie Group in november 2020 als eerste vleesproducent ter wereld een 3D-snittenboek. Via augmented reality technology (AR) kunnen klantspecificaties aan de hand van de afbeeldingen eenvoudig op afstand duidelijk gemaakt worden. Hiermee kunnen klanten waar dan ook ter wereld de diverse vleesdelen vanuit verschillende oogpunten bekijken.

Ontwikkeling kennis en innovatie

De VanDrie Group wil de spil zijn in een duurzame veehouderij die voorziet in waardevolle, nutritionele voedselproducten waarbij dierenwelzijn én verdienvermogen in de keten geborgd zijn. Met het oog op de uitdagingen waar de kalversector nu en in de toekomst voor staat, zijn innovaties om de keten te verbeteren essentieel. In 2020 heeft de VanDrie Group daarom onderzoekscentrum Drieveld geopend in het Gelderse Uddel. Dit nieuwe onderzoekscentrum gaat de Research & Development (R&D)-afdeling van de VanDrie Group helpen om ontwikkeling in de keten te versnellen. Enerzijds door het doen van praktijkgericht onderzoek, anderzijds door het delen van kennis en innovaties met ketenpartners en stakeholders.

Drieveld beschikt over een stal met 1.064 kalverplaatsen, verdeeld over vijf afdelingen en een grote zichtruimte die bezoekers de mogelijkheid biedt alles te aanschouwen. Twee afdelingen zijn speciaal ingericht voor onderzoek naar fokkalveren (kalveren geschikt voor de melkveehouderij) en drie afdelingen voor kalveren die bestemd zijn voor de kalversector. Zo willen we de brug slaan tussen de melkvee- en kalverhouderij. Hier lees je meer.

Direct of via onze brancheorganisaties (als Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)) of Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) zijn we betrokken bij diverse onderzoeksprojecten. In 2020 zijn drie publiek-private samenwerkingen (PPS) gestart.

Vermindering emissies en verbetering stalklimaat door bronaanpak in kalverstallen

In de zoektocht naar nieuwe stalsystemen in de veehouderij staat met name de reductie van emissies centraal. Dit is ook voor de kalversector van groot belang. Tegelijkertijd wil de kalversector voorkomen dat een eenzijdige focus op het verminderen van emissies leidt tot ongewenste afwenteling op andere thema’s zoals een verslechterde diergezondheid of dierenwelzijn. Dat vraagt om een meer holistische benadering. Daarom is SBK een speciaal onderzoekstraject gestart wat bij technische ontwerpen inzichtelijk moet maken wat de impact hiervan is op stalklimaat, diergezondheid (antibioticareductie) en dierenwelzijn is. De VanDrie Group is via SBK betrokken. Duur vier jaar.

Betere stal, betere mest, betere oogst

Alles binnen dit onderzoeksproject draait om meststromen uit nieuwe stalsystemen. In de veehouderij wordt druk gezocht naar nieuwe staloplossingen die de uitstoot van ammoniak, methaan en lachgas reduceren. Een belangrijk oorzaak van deze uitstoot is de samenkomst van mest en urine. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar het scheiden van deze twee componenten. Dit levert ook andere mestproducten op (bijv. voor wat betreft de samenstelling en mogelijke toepassing in de landbouw). In het onderzoek wordt gekeken hoe de akkerbouw, afnemer van mest, deze producten beter kan benutten. Denk aan precisiebemesting en als vervanging van kunstmest. De VanDrie Group is via SBK betrokken. Duur vier jaar.

Klimaatmonitor Nederlandse Agroproductie

Op dit moment is het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens niet makkelijk te koppelen aan Nederlands klimaatbeleid. Dit heeft te maken met het verschil in de oriëntatie van de internationale ketenbenadering die het bedrijfsleven hanteert en de nationale sectorale benadering van de overheid. In de nationale benadering (ook wel schoorsteenbenadering genoemd) worden effecten van de inspanningen van agrosectoren die buiten het primaire bedrijf en buiten de landsgrenzen vallen, niet meegenomen. Het bedrijfsleven doet dit echter wel door zich te baseren op een Life Cycle Assessment van haar processen en producten. Het doel van deze PPS is om de monitoring van klimaateffecten van de Nederlandse Agro & Food productie op basis van de ketenbenadering en de nationale registratie (schoorsteenbenadering) te verbeteren en beter op elkaar te laten aansluiten. De VanDrie Group is via Nevedi betrokken. Duur vier jaar.