Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voedselveiligheid

We benutten ons unieke kwaliteitssysteem Safety Guard om voeder- en voedselveiligheid in iedere schakel van onze productieketen te borgen. Ook zijn de hoogste standaarden op het gebied van voedselveiligheid hierin geregeld, waardoor onze keten hoogwaardige, veilige en voedzame eiwitrijke producten levert die afnemers van ons verwachten. Met dit systeem kunnen wij elk vleesproduct dat onze keten verlaat herleiden naar het individuele dier, de houderij waar het opgegroeid is en het voer dat het gekregen heeft. Op deze manier mitigeren we risico’s op voedselveiligheidsinbreuken en kunnen we snel schakelen indien er sprake is van een recall.

Verantwoorde en veilige productie

Veilige producten leveren is over de hele wereld de basisnorm die afnemers en consumenten aan ons als levensmiddelenproducent stellen. Ons kwaliteitssysteem Safety Guard borgt voedselveiligheid, dierenwelzijn, brandveiligheid, arbo en milieu in de gehele productieketen. Een snel veranderende wereld vraagt om structurele en innovatieve oplossingen die de huidige manier van kwaliteitsmanagement overstijgen. In 2020 hebben we daarom onze kwaliteitsstructuur herzien. De transitie beoogt dat de organisatie groeit naar een keten waar kwaliteitsdenken proactief wordt ingezet om ons systeem continu te verbeteren en in compliance te zijn met de veranderende eisen in het systeem. Waar voorheen aansturing op kwaliteitsbeleid per dochterbedrijf werd uitgevoerd, is een centrale aansturing georganiseerd. Om dit te realiseren is in 2020 een Corporate Chain Quality Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor dit proces. Bovendien is de interne auditstructuur geïntensiveerd. 

Een indicator om vast te stellen of kalfsvleesproducten en diervoeder verantwoord en veilig zijn geproduceerd, is het aantal recalls (het terugroepen van producten door een leverancier). In 2020 hebben twee recalls plaatsgevonden in onze keten. Bij deze recalls werd kalfsvlees teruggeroepen vanwege overschrijding van voedselveiligheidsnormen. Vanwege het goed werkende tracking en tracingsysteem waren de recalls van beperkte omvang en kon snel worden geschakeld met afnemers. Binnen onze diervoederbedrijven is in 2020 de recallprocedure aangescherpt, waardoor in een vroeger stadium van de productie ingegrepen kan worden bij overschrijding van wettelijke normen op het gebied van voedselveiligheid.

Preventieve pathogenen

Door de uitbraak van Covid-19 is de politieke en maatschappelijke aandacht over (de insleep van) besmettelijke dierziekten en zoönosen gegroeid. Een zoönose is een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan. In Nederland voorkomende zoönosen zijn Covid-19, de ziekte van Lyme, Q-koorts, toxoplasmose, salmonellose en vogelgriep. Ongeveer twee derde van de verwekkers van infectieziekten is afkomstig van (wilde) dieren. Mensen kunnen er op verschillende manieren mee besmet rakenː via voedsel of water of lucht, en via direct contact met besmette (huis)dieren of besmet dierlijk materiaal zoals mest. Ook kunnen verwekkers van zoönosen via teken en muggen worden overgebracht.

We voeren actief beleid om ziektekiemen (pathogenen) te reduceren zodat uitbraken van infectieziekten worden voorkomen. Preventie en surveillance zijn essentiële uitgangspunten binnen dit beleid. In 2020 hebben we een risicoanalyse uitgevoerd naar kritische punten in de keten. Deze analyse geeft richting voor de ontwikkeling van doelmatige preventieve en bestrijdende maatregelen.

In de afgelopen jaren is een goede vachthygiëne een belangrijk aandachtspunt geweest binnen onze keten. Een schone vacht zonder feces is belangrijk om bezoedeling op het karkas te voorkomen en zo vlees hygiënisch te kunnen verwerken. Niet alleen leidde de extra aandacht tot nadere regelgeving binnen SKV, maar ook tot betere cijfers. We zagen de aanlevering van bevuilde kalveren in 2020 teruglopen met bijna 70 procent ten opzichte van 2014.

Voedselveiligheid in de keten naar een hoger plan

De VanDrie Group wil de kwaliteitsstructuur en borging van voedselveiligheid binnen de keten verder verbeteren. Labora, het lab van de VanDrie Group, speelt hierin een centrale rol. Om deze functie goed te kunnen vervullen is innoveren op het vlak van microbiologisch onderzoek en opsporen van pathogenen cruciaal. Om die reden stond 2020 voor Labora in het teken van uitbreiding. Auke Scheepstra, hoofd laboratorium en Meindert Nieland, kwaliteitsmanager en teamleider microbiologie, over de nieuwe mogelijkheden die het lab biedt:

“Voedselveiligheid is vastgelegd in strikte Europese wet- en regelgeving. Toch zien wij sinds enkele jaren dat zowel wetgevers als klanten van levensmiddelenfabrikanten vaker extra eisen stellen en risico’s verder willen indammen. Denk aan het uitsluiten van bepaalde stoffen, vroegtijdig signaleren van nieuwe veiligheidsrisico’s en betere zelfregulering. Om aan deze groeiende vraag naar onderzoek te voldoen en ruimte te creëren voor het implementeren van nieuwe technieken, werd Labora in anderhalf jaar tijd grondig verbouwd. Dit besloeg de verbouwing van het bestaande lab en uitbreiding met nieuwbouw.

De belangrijkste ontwikkeling is de uitbreiding van ons microbiologisch lab en de komst van een Bio Safety Level 3 lab (BSL3). De inrichting van een BSL3-lab kent extra zware veiligheidseisen, waardoor wij veiliger onderzoek kunnen doen naar pathogenen die ernstige ziekten kunnen veroorzaken. Denk aan zogenoemde categorie 3 organismen, zoals Shiga toxine-producerende E. coli (STEC). Tevens hebben we door deze uitbreiding meer ruimte om innovatieve onderzoekstechnieken toe te passen. Microbiologisch onderzoek wordt al lange tijd gedaan door middel van PCR-techniek, waarmee we pathogenen zoals Salmonella, Listeria en E.coli kunnen detecteren. Een nieuwe innovatie op dit gebied is whole genome sequencing (WGS), een moleculaire techniek die het mogelijk maakt om verwantschap tussen pathogenen aan te tonen om zo mogelijke besmettingsbronnen op te sporen.

Door het uitwisselen van ervaringen en koppelen van onderzoeksresultaten creëren we synergie binnen de keten.

Met deze verbouwing investeert de VanDrie Group in kennis en onderzoekstechnieken waarmee we voedselveiligheid in onze keten naar een hoger niveau gaan brengen. Samenwerking en kennisdeling tussen de bedrijven is hierin ontzettend belangrijk. Om die reden werken we komend jaar in diverse ketenprojecten aan concrete verbeteringen binnen voedselveiligheid. De helft hiervan is gericht op onderzoek. Labora fungeert binnen de VanDrie Group als kennishub en krijgt van de verschillende bedrijven veel monsters en uiteenlopende vragen omtrent voedselveiligheid en  interpretatie van resultaten. Door het uitwisselen van ervaringen en koppelen van onderzoeksresultaten creëren we synergie binnen de keten.”

Food defense

In het kader van food defense zijn onze productiefaciliteiten beveiligd tegen kwaadwillige acties die de veiligheid van productie kunnen bedreigen. In tegenstelling tot voedselveiligheid waar het gaat om onopzettelijke besmetting gaat food defense uit van opzettelijke besmettingen. Het beveiligen van productiefaciliteiten tegen dergelijke opzettelijke besmetting(en) is nodig om voedselzekerheid te kunnen garanderen voor klanten en autoriteiten.

Onze bedrijven sturen actief op dit thema. Dit betekent dat regulier een gevarenanalyse wordt gemaakt om de risico’s en kwetsbaarheden van de producten, de faciliteit en de omgeving van de faciliteit te identificeren. Ook worden interne audits uitgevoerd op het food defense-programma.