Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Due diligence en risicobeheersing

De VanDrie Group wil kwalitatieve, veilige en voedzame kalfs- en rundvleesproducten, kalvervoeders en zuivelgrondstoffen en hoogwaardige kalfsvellen produceren. Daarbij moeten we voldoen aan de standaarden die van ons verwacht worden en die passen bij onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. We beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben en integer moeten handelen.

Als producent hebben we te maken met uiteenlopende risico’s, van grondstof tot eindproduct en bij alle activiteiten in onze waardeketen. Deze risico’s zijn niet volledig te vermijden. We passen daarom een Due Diligence-aanpak toe, ook wel bekend als gepaste zorgvuldigheid. Met dit proces maken we daadwerkelijke en potentiële risico’s inzichtelijk. Het biedt ons vervolgens de mogelijkheid om weloverwogen besluiten te nemen over de geïdentificeerde risico’s en de beheersing daarvan. Wij voeren onze Due Diligence uit in lijn met de Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) die gebaseerd is op de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

In onderstaand overzicht staat weergegeven welke strategische risicothema’s er zijn en onder welke categorie deze vallen (compliance, operationeel, strategisch of financieel). Per risicothema’s wordt de geïdentificeerde risico-impact beschreven en staat vermeld wat de risicoreactie van de VanDrie Group hierop is. Zo wordt duidelijk wat de VanDrie Group doet om risico’s te voorkomen, te mitigeren of te beëindigen. Het overzicht toont aan dat ketenverantwoordelijkheid op deze risico’s ingebed is in ons beleid en in de daarvoor beschikbare managementsystemen.

Compliance risico
 

Strategisch risicothema

Geïdentificeerde risico-impact

Risicoreactie

Mensenrechten

Schending van wettelijke en maatschappelijke normen

Wij monitoren adverse media op dit topic. Speak Up, een klokkenluidersregeling, is beschikbaar gesteld aan medewerkers, klanten en toeleveranciers waar eenvoudig, anoniem en in eigen taal misstanden kunnen worden gemeld. Alle bedrijven beschikken daarnaast over een vertrouwenspersoon. De VanDrie Group heeft een Code voor Eerlijk Zakendoen en deelt dit proactief in haar waardeketen. Daarnaast is een kompas over de cultuur en gewenst gedrag en omgangsvormen beschikbaar in elf talen die elke nieuwe medewerker ontvangt. Regulier vinden audits plaats bij grondstofleveranciers waarin mensenrechten als thema wordt beoordeeld.

Eerbiediging van fundamentele grondrechten in de waardeketen

Schadeberokkening individuele personen

Verlies van goede naam en reputatie

Wederrechtelijk gedrag

Punitieve sancties, rechtszaken, productrecalls, verscherpt toezicht

De VanDrie Group is gecommitteerd om de hoogst kwalitatieve producten te maken en in lijn met wet- en regelgeving te opereren. Vanuit onze Quality-aanpak houden we de ontwikkelingen in regelgeving rond voedselveiligheid en dierenwelzijn nauw in de gaten. We maken onze medewerkers bewust wat eerlijk zakendoen inhoudt en wat zij moeten doen om wederrechtelijk gedrag, zoals corruptie of omkoping, te voorkomen. We voeren actieve monitoring uit op compliance thema’s en screenen regulier EU- en OFAC-sanctielijsten. We toetsen regulier onze facturatie op de correctheid van betalingen ter voorkoming van witwassen.

Voorkomen van schending van wettelijke normen, corruptie, omkoping of mededingingsschendingen

 Schade aan de financiële positie en operationeel resultaat, reputatie, merk, marktaandeel

 Inbreuk op relatie met afnemers en andere stakeholders

Financieel risico
 

Strategisch risicothema

Geïdentificeerde risico-impact

Risicoreactie

Financiële weerbaarheid

Instabiele financiële positie, minder investeringskracht

De VanDrie Group heeft als familiebedrijf de overtuiging dat stabiliteit belangrijk is. De groep is primair gevestigd in de Europese Unie waardoor facturatie hoofdzakelijk in euro’s plaatsvindt. Valutarisico’s zijn daarmee beperkt of worden ingedekt met termijncontracten. Risico’s op voorraden en vorderingen worden deels gemitigeerd door kredietverzekeringen. Sectoraal is een diergezondheidsfonds (DGF) ingesteld. Het DGF is een begrotingsfonds waaruit de kosten die verband houden met de bestrijding, bewaking en preventie van besmettelijke dierziekten en zoönose worden betaald. Deze kosten worden voor 50 procent door het Rijk en voor 50 procent door het bedrijfsleven gefinancierd. Het DGF is als het ware een risicovoorziening bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten.

Voldoen aan financiële verplichtingen

Meer afhankelijkheden van financiers en verzekeraars

Operationeel risico
 

Strategisch risicothema

Geïdentificeerde risico-impact

Risicoreactie

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Arbeidstekorten

De productiebedrijven voeren jaarlijks een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Een RI&E brengt arbeidsrisico’s in kaart en vereist een aanpak te doen om deze risico’s weg te nemen of te verkleinen. Zo wordt het risico op mogelijke gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen geminimaliseerd. Dit betekent ook dat preventieve en beschermende maatregelen binnen deze bedrijven zijn geïmplementeerd zodat het gebruik van machines, apparatuur en chemische producten op veilige wijze plaatsvindt. Medewerkers worden getraind in bijvoorbeeld werkveiligheid en HACCP en krijgen instructies in hun moedertaal. Via de Nederlandse Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) werken we samen met SNA die als doel heeft om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te voorkomen. Het HRM-beleid van de VanDrie Group is gedelegeerd aan de individuele hoofddeelnemingen. In 2023 moet een corporate strategisch HRM-plan ontwikkeld worden over thema’s als werving en selectie, beoordeling en beloning, en professionalisering ten behoeve van een overkoepelende HRM-aanpak.

Rechten van medewerkers en goede arbeidsomstandigheden garanderen

Aanzienlijke productieonderbrekingen

Negatieve operationele resultaten

Informatieveiligheid

Beschadiging en neerhalen van informatiesystemen

De VanDrie Group voert regelmatig stresstesten uit op haar informatiesystemen om het risico op beveiligingsinbreuken te verkleinen. Blijvend wordt geïnvesteerd in de IT-oplossingen die voor operationele processen worden gebruikt. Daarnaast worden medewerkers jaarlijks getraind op IT-awareness.

Zorgen voor informatieveiligheid, voorkomen van datalekken en naleven van privacyregelingen

Ontstaan van datalekken

Stilvallen van productie

Verlies van inkomsten, reputatieschade, aansprakelijkstellingen van klanten en andere belanghebbenden

Strategisch risico
 

Strategisch risicothema

Geïdentificeerde risico-impact

Risicoreactie

Milieu

Aantasting van het ecosysteem en biodiversiteit

De VanDrie Group zet in om haar bedrijfsmodel te transformeren. Zo wordt de Organisational Environmental Footprint in kaart gebracht en wordt een specifiek investeringsbeleid ontwikkeld om de CO2-emissies van het bedrijf impactvol te gaan reduceren. In samenwerking met boeren en andere stakeholders werkt de VanDrie Group aan concrete doelstellingen rond duurzaam diervoeder en de verbetering van de leefomgeving in het landelijk gebied. Alle productiebedrijven zijn gecertificeerd tegen ISO14001. Dit is de internationaal geaccepteerde standaard voor een milieumanagementsysteem en wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering daarvan te borgen.

Beschermen van het ecosysteem

Verlies van klantrelevantie en de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling

Verlies van marktaandeel en draagvlak

Consumentenbelangen

Schadeberokkening aan consumenten

De VanDrie Group wil hoogkwalitatieve producten en diensten leveren die volgens de hoogste normen worden gemaakt. Voedselveiligheid is geen marginaal gegeven, maar een absolute voorwaarde voor elke productiehandeling. Daarom heeft de VanDrie Group haar eigen kwaliteitssysteem Safety Guard actief. De basis van Safety Guard vormen de normen ISO22000, ISO14001, het Food Safety Supply Chain System, BRC, IFS en GMP+. Hiermee mitigeert de VanDrie Group risico’s op gebied van voedselveiligheid. Afnemers van vleesproducten krijgen Safe Handling Instructies mee over hoe vlees te bewaren en te verwerken. Wij werken in lijn met de Richtlijnen voor Consumentenbescherming van de Verenigde Naties. Eerlijke beprijzing is een maatschappelijke discussie die opkomt, deze dialoog wordt nauwgezet gevolgd.

Borgen van voedselveiligheid en het geven van eerlijke productinformatie en eerlijke beprijzing

Recalls, financiële claims en aansprakelijkheden

Schade aan het merk en de reputatie, verlies van markttoegangen en marktaandeel, verminderde omzet en operationele resultaten

Dierenwelzijn

Schade en pijn aan het dier

Animal Welfare Officers (AWO’s) houden te allen tijde toezicht in vleesverwerkende bedrijven. Alle vleesproductiebedrijven beschikken over cameratoezicht (deels met Artificial Intelligence programma’s). Transporteurs en kalverhouders worden getraind / geïnformeerd over diergedrag en dierwaardig handelen. Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren voert onafhankelijk toezicht uit op regelgeving over dierenwelzijn, transport en antibioticagebruik in de VanDrie-keten. Alle Nederlandse VanDrie-kalverhouders zijn gecertificeerd tegen de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf en worden regulier geaudit.

Voorkomen van inbreuken op diergezondheid en dierenwelzijn

Verminderd vertrouwen van stakeholders in het gedrag van de VanDrie Group en maatschappelijke verontruste reacties

Mochten risico’s zich voordoen dan worden de relevante, getroffen stakeholders geïnformeerd op een passende wijze. Bij risico’s die een groter maatschappelijk belang kennen, wordt via de corporate website van de VanDrie Group openbaar gecommuniceerd. De VanDrie Group draagt in principe bij aan herstelprocedures wanneer sprake is van misstanden.

Risico inschatting

In onderstaand schema is de risico-inschatting van de risicothema’s weergegeven. Opgenomen is de inschatting van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet in de waardeketen en wat het gevolg is als dergelijk risico zich voordoet.

Waarschijnlijkheid wat is de inschatting of een risico zich voordoet in de waardeketen
Consequentie wat is het gevolg als een risico zich voordoet voor de VanDrie Group of medewerkers
Marginaal
Klein
Aanzienlijk
Groot
Ernstig
Bijna zeker
Waarschijnlijk
Mogelijk
Onwaarschijnlijk
Zeldzaam

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Toenemend ↗
Deze risicotrend wordt als toenemend beoordeeld. De VanDrie Group vertrouwt op informatietechnologie voor de operationele aansturing van bedrijfsprocessen en om een veelheid aan data op te slaan. De VanDrie Group controleert en verwerkt confidentiële informatie. Het beeld is dat op wereldschaal een toename plaatsvindt van cybercrime. Dit betekent dat het risico op digitale inbreuken groeit. Het gevolg kan zijn dat informatiesystemen worden aangevallen, beschadigd of neergehaald of dat datalekken ontstaan. Dit resulteert in substantiële kosten en andere negatieve consequenties, zoals het stilvallen van productie, verlies van inkomsten, reputatieschade en aansprakelijkstellingen van klanten en andere belanghebbenden.

Milieu

Milieu

Toenemend ↗
De vereisten voor een productie die tegemoet komt aan het klimaat en biodiversiteit worden steeds strenger. De VanDrie Group is mogelijk niet in staat om haar bedrijfsmodel daarmee in lijn te brengen. Het bedrijfsmodel van de VanDrie Group moet veranderen van sec productenoutput naar een systeem waarin milieu-, sociale en bestuurlijke factoren in balans zijn met het productiemodel. Als deze verandering te langzaam of niet succesvol is, verliest de VanDrie Group klantrelevantie, de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling, marktaandeel en draagvlak. Ook draagt het bedrijf dan bij aan aantasting van het ecosysteem en biodiversiteit.

Consumenten­belangen

Consumenten­belangen

Neutraal →
Deze risiciotrend wordt als neutraal beoordeeld. De producten die binnen de VanDrie-keten geproduceerd worden kunnen mogelijk niet voldoen aan vereiste kwaliteitsstandaarden, wat leidt tot schade aan consumentgezondheid of ontevredenheid van consumenten. De VanDrie Group kan issues op het gebied van voedselveiligheid ervaren door bepaald productdesign, bepaalde productieomstandigheden, gebruikte grondstoffen en verpakkingen of transportvoorzieningen. Naast schadeberokkening aan consumenten leidt dit mogelijk tot recalls, financiële claims en aansprakelijkheden, schade aan het merk en de reputatie, verlies van markttoegangen en marktaandeel en verminderde omzet en operationele resultaten.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Toenemend ↗
De maatschappelijke focus op dierenwelzijn is groeiende. De intrinsieke waarde van dieren moet worden beschermd. De VanDrie Group is mogelijk niet in staat om te allen tijde dierenwelzijn in elke schakel van de waardeketen te borgen (geboorte, handel, transport, houderij, slacht). Dit leidt tot schade en pijn aan het dier, een verminderd vertrouwen van stakeholders in het gedrag van de VanDrie Group en maatschappelijke verontruste reacties.

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Neutraal →
Deze risicotrend wordt als neutraal beoordeeld. Het binden en boeien van medewerkers is kritisch voor het succes van de VanDrie Group. Onvoldoende medewerkers kunnen resulteren in arbeidstekorten en aanzienlijke productieonderbrekingen. Op de arbeidsmarkt is veel concurrentie van andere werkgevers en de afhankelijkheid van inleenmedewerkers uit het buitenland is groot. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche zijn tot op heden nog steeds issues. Een stijging van de personeelskosten (door hogere cao’s, verhogingen van minimumlonen, grotere pensioenafdrachten, verloopkosten) heeft een negatieve impact op de operationele resultaten. Daarnaast kunnen de zwaardere arbeidsomstandigheden in productielocaties (werken in koude, vroege start) leiden tot fysieke en mentale ongemakken bij medewerkers.

Mensenrechten

Mensenrechten

Neutraal →
Deze risicotrend wordt als neutraal beoordeeld. De VanDrie Group kan bij het uitvoeren van haar strategie bloot worden gesteld aan risico’s op inbreuken van mensenrechten. Dit risico is aanwezig in de waardeketen zoals bij de winning van grondstoffen in overzeese gebieden voor diervoeders. Tevens kunnen op de werkvloer gevallen van discriminatie, geweld, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag zich voordoen, op incidentele of structurele basis. Niet alleen worden daarmee wettelijke en maatschappelijke normen overtreden, individuele personen worden daarmee geschaad en verlies van vertrouwen ontstaat en de goede naam van de VanDrie Group wordt aangetast.

Wederrechtelijk gedrag

Wederrechtelijk gedrag

Gelijk →
De ontwikkeling van deze risicotrend wordt als neutraal beoordeeld. De VanDrie Group opereert in een sterk gereguleerde omgeving wat betreft de controles op voedselveiligheid en dierenwelzijn. Elke niet-nakoming of geconstateerde overtreding van wet- en regelgeving kan leiden tot punitieve sancties, rechtszaken, productrecalls, verscherpt toezicht en verminderd vertrouwen, die materieel nadelige gevolgen hebben voor de VanDrie Group. Zo kunnen issues de financiële positie en het operationeel resultaat van de VanDrie Group negatief beïnvloeden en worden ook de reputatie, het merk, het marktaandeel en de relatie met afnemers en andere stakeholders geschaad.

Financiële weerbaarheid

Financiële weerbaarheid

Laag ↓
Deze risicotrend wordt als laag beoordeeld. Mogelijk kunnen aanzienlijke marktschokken zich voordoen, zoals een wereldwijde pandemie, oorlog of sluiting van grenzen/markten door andere geopolitieke redenen. De uitbraak van een dierziekte leidt vanuit historisch besef tot een aanslag in het eigen vermogen en de rentabiliteit van bedrijven in de veehouderij. Deze risico’s leveren voor de VanDrie Group een minder stabiele financiële positie op, met minder investeringskracht en meer afhankelijkheden van financiers en verzekeraars.

Risicobereidheid

Het managen van risico's is onderdeel van de besturing en besluitvorming van de VanDrie Group. De directie bespreekt de risico’s regelmatig. Ze beoordeelt welke effecten de risico’s kunnen hebben op de externe omgeving, de strategische doelstellingen, de bedrijfsvoering en op de reputatie.

We weten dat we risico’s niet geheel kunnen wegnemen. We wegen de waarschijnlijkheid dat het risico zich voor zal doen af met de consequentie van het effect. We wegen af wiens belangen op de eerste plaats komen en wanneer moeilijke compromissen moeten worden gemaakt.

Onze uitgangspunten bij risicomanagement zijn:

 • Strategische risico’s
  De VanDrie Group neemt duidelijk positie in: op dierenwelzijn en voedselveiligheid kunnen geen risico’s worden genomen. Dit schaadt potentieel dieren, afnemers, consumenten en uiteindelijk ook het vertrouwen in het bedrijf.

 • Operationele risico’s
  De VanDrie Group wil geen risico’s nemen waar het gaat om veiligheid van medewerkers. Ook worden risico’s vermeden die de uitvoering van de bedrijfsprocessen kunnen schaden.

 • Compliance risico’s
  Onze fundamentele overtuiging is dat voldaan moet worden aan wet- en regelgeving en eigen gedragscodes.

 • Financiële risico’s
  De VanDrie Group streeft ernaar om haar solide financiële positie te behouden en wil voldoen aan de van belang zijnde financiële ratio’s. Dit betekent dat gezocht wordt naar een goede balans tussen financiële en commerciële risico’s en doelstellingen op de langere termijn.

Koppeling aan strategische thema's

In het hoofdstuk Onze Resultaten lees je meer over onze aanpak en beleid om risico’s in de keten te mitigeren.

Strategische pijlers

Risicothema’s

Onze marktpositie

Duurzaam-heid

Voedsel-veiligheid

Diergezond-heid en dieren-welzijn

Goed werkgever-schap

Mensenrechten

x

   

x

Informatieveiligheid

x

    

Milieu

 

x

   

Wederrechtelijk gedrag

x

    

Consumentenbelangen

 

x

x

  

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

    

x

Dierenwelzijn

   

x

 

Financiële weerbaarheid

x