Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze maatschappelijke rol benutten

Onze bedrijven zijn onderdeel van de samenleving en hebben impact op hun directe omgeving. We zien het als onze taak om niet alleen de negatieve impact van onze activiteiten te minimaliseren, maar ook waarde toe te voegen aan de samenleving. Het is voor ons daarom essentieel om goed in contact te staan met stakeholders om gemeenschappelijke basis te vinden voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en het aangaan van langdurige, effectieve partnerschappen.

In gesprek met stakeholders

De aard en frequentie van onze gesprekken of overleggen met stakeholders zijn divers. We zijn niet alleen samenwerkingspartner van boeren, we hebben ook intensief contact met lokale partners en internationale afnemers. We onderhouden nauw contact met onze stakeholders, op elk niveau, over een veelheid aan materiële onderwerpen. Ook nodigen we regelmatig klanten, veehouders en lokale overheden uit om ons bedrijf te bezoeken en delen we informatie over strategische zaken en langetermijnontwikkelingen met stakeholders op beleidsniveau.

We zijn daarnaast lid van of betrokken bij diverse organisaties zoals de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi), Landbouwnetwerk Regio FoodValley, Roundtable for Sustainable Palmoil (RSPO) en werkgeversorganisatie VNO-NCW. De directie van de VanDrie Group is actief betrokken bij overleggen met deze organisaties. Uitwerking van de dialogen vindt veelal plaats op andere niveaus binnen de organisatie. We voeren jaarlijks een VanDrie-dialoog uit om materiële thema’s uitgebreid te bespreken met een brede groep belanghebbenden.

Materialiteitsanalyse en - matrix

Elke drie jaar voert de VanDrie Group een uitgebreide materialiteitsanalyse uit. Zo houden we scherp wat zowel intern als extern de belangrijke beleidsthema’s zijn. Het helpt om enerzijds onze huidige strategie te valideren en de thema’s in kaart te brengen waarop we op strategisch niveau moeten sturen; anderzijds helpt het om vast te stellen over welke MVO-thema’s we moeten rapporteren.

In 2021 hebben we voor het laatst een materialiteitsanalyse uitgevoerd. We vinden een thema van materieel belang als het effect heeft op de besluitvorming van stakeholders of significante impact heeft op onze eigen organisatie. Vanuit de analyse vormen we de materialiteitsmatrix. Deze matrix is een belangrijk uitgangspunt voor de wijze waarop we rapporteren in dit verslag.

Via een enquête hebben 62 externe stakeholders aangegeven welke thema’s zij het meest belangrijk vinden voor de VanDrie Group. Hoe vaker een bepaald thema is genoemd door de stakeholders, hoe ‘hoger’ dat thema in de matrix is geplaatst. Zestien directie- en management team-leden van de VanDrie Group hebben vervolgens bepaald welke thema’s de meeste impact hebben op de organisatie op financieel, sociaal en milieuvlak. De materiële thema's zijn gelinkt aan onze vijf strategische pijlers en aan onze belangrijkste risico’s.

De materialiteitsmatrix maakt duidelijk over welke materiele thema’s we rapporteren in hoofdstuk Onze Resultaten. Dit zijn: strategische innovatie, verantwoorde corporate governance en ethiek, circulaire productie, broeikasgasemissies in de keten, transparantie en traceerbaarheid, diergezondheid en dierenwelzijn in de keten, veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers en aantrekken, behouden en opleiden van onze medewerkers.

Stakeholders in kaart

Wij hebben onze stakeholders gecategoriseerd in twee niveaus: primair en secundair. Primaire stakeholders zijn personen of organisaties waarmee we op dagelijkse basis nauw samenwerken in de keten en waarbij de wederzijdse afhankelijkheden zeer duidelijk zijn. De secundaire stakeholders zijn personen of organisaties die op niet zo zeer op dagelijks, uitvoerend niveau maar op strategisch niveau voor ons belangrijk zijn.

Primaire stakeholders

Afnemers

Afnemers
We kennen een veelheid aan afnemers voor de verschillende productgroepen die we maken. Denk aan retailers, groothandel, grossiers, producenten van lederwaren of levensmiddelenfabrikanten. De contacten met deze afnemers zijn erg frequent – via dagelijkse klantcontact – en vinden grotendeels plaats bij de individuele VanDrie-bedrijven. Wij nodigen afnemers geregeld uit op onze bedrijven. Zo kunnen we goed in dialoog gaan en snel inspelen op klantwensen. Het helpt ons bij het garanderen van de afzet van producten en behoud van de marktpositie.

Melkveehouders

Melkveehouders
Melkveehouders zijn cruciaal voor onze organisatie. Via de handel komt een deel van hun kalveren in de VanDrie-keten. Dit zijn kalveren die de melkveehouder niet kan gebruiken voor de vervanging van zijn melkveestapel, denk aan stieren. We voeren, via Alpuro Breeding, actief contact met hen, we nemen deel aan studiemiddagen bij boeren(organisaties), organiseren bijeenkomsten met melkveehouders en zijn via brancheorganisaties betrokken bij bestuurlijke overleggen met bijvoorbeeld de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) of ZuivelNL.

Toeleveranciers

Toeleveranciers
We zijn afhankelijk van verschillende toeleveranciers voor bijvoorbeeld de grondstoffen die we gebruiken in de te produceren diervoeders. De relatie met toeleveranciers is niet slechts commercieel gedreven, het ziet bovenal toe op kwaliteit. We voeren actief dialoog over kwaliteitsnormen en het verbeteren van duurzaamheid van grondstoffen. Dit doen we via direct contact en het uitvoeren van audits.

Medewerkers

Medewerkers
Zonder onze medewerkers kunnen wij onze producten en diensten niet leveren. Direct op de werkvloer is er veelvuldig contact, maar ook geven we reguliere updates over onze activiteiten via nieuwsbrieven, sociale media en broadcasting. We voeren ontwikkelgesprekken en hebben ten behoeve van medezeggenschap ondernemingsraden of klankbordgroepen actief. Elk bedrijf heeft een vertrouwenspersoon en we hebben een algemene klokkenluidersregeling ingesteld.

Kalverhouders

Kalverhouders
De kalverhouders waarmee we samenwerken in Nederland, België, Frankrijk en Italië zijn zelfstandige ondernemers. Naast de kalverhouders die dieren voor ons op contractbasis houden, werken we samen met, zoals het jargon luidt, ‘vrije kalverhouders’. Dit zijn boeren die dieren voor eigen rekening en risico houden. De contacten met kalverhouders zijn zeer frequent. Rayonbeheerders, medewerkers die technische ondersteuning bieden, bezoeken minimaal eenmaal per twee weken elke aangesloten kalverhouder. Tijdens die bezoeken wordt gesproken over de gezondheidsstatus van de dieren, de voedering en het optimaliseren van technische resultaten.

Transporteurs

Transporteurs
Voor het vervoer van grondstoffen, gereed product en kalveren werken we samen met verschillende transporteurs. De contacten met de transporteurs en hun chauffeurs zijn veelvuldig en zien voornamelijk toe op het praktische proces. Ook nemen we geregeld de tijd om de gesprekken te verdiepen op thema’s als duurzaamheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Zo richten we onze transportstromen toekomstgericht in.

Secundaire stakeholders

Omwonenden

Omwonenden
Onze bedrijven liggen in diverse gemeenten in Nederland, België, Italië en Frankrijk. Onze productielocaties zorgen voor vervoerstromen, uitstoot of bedrijvigheid, wat effect kan hebben op personen die in de buurt wonen. Het hebben van draagvlak vanuit de directe omgeving is voor de VanDrie Group belangrijk. Daarom organiseren we regelmatig gesprekken met omwonenden, lokale ondernemers of vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschappen.

Ngo’s

Non-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn partijen die zich richten op een verondersteld maatschappelijk belang, zoals duurzaamheid of dierenwelzijn. Wij willen op basis van respect en een wederzijdse, constructieve houding het gesprek voeren met ngo’s. Dat doen we bijvoorbeeld met de Nederlandse Dierenbescherming en Eyes on Animals. We informeren deze stakeholdergroep via sociale media of nodigen hen uit bij VanDrie-dialogen. De dialoog helpt heel concreet om ons beleid op specifieke thema’s te verbeteren. Mede door de agendering van ngo’s hebben we besloten om in 2023 te stoppen met de import van kalveren uit Estland en Letland.

Overheden

Overheden zijn op verschillende niveaus van invloed en belang: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. De thema’s die we bespreken zijn verschillend. Soms gaat het over vergunningen van onze bedrijven, de invulling van visies of plannen in de gebieden waarin we activiteiten hebben, dan weer over generiek agrarisch beleid. We gaan daarom gericht per niveau de dialoog aan.

Brancheorganisaties

Brancheorganisaties
We zijn lid van diverse branche- en sectororganisaties om samenwerking te bevorderen en kennis uit te wisselen. Vaak zijn we ook bestuurlijk actief in dit soort organisaties. Voorbeelden in Nederland zijn: de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) en de Nederlandse Vereniging voor Diervoederindustrie (Nevedi). De contacten binnen deze organisaties zijn frequent via bestuursvergaderingen, werkgroepen en informele contacten. Wij committeren ons aan de in deze organisaties gemaakte sectorale doelstellingen en afspraken. Dit beïnvloedt daarmee direct ons beleid.