Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze marktpositie

Ons beleid

Behoud van een goede financiële positie vinden wij belangrijk. Alleen zo kunnen we een duurzame toekomst voor ons familiebedrijf garanderen. Door te investeren in innovatie en nieuwe technologieën, blijven we ontwikkelen en dragen we tegelijkertijd bij aan oplossingen voor de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. We werken integer en brengen dit thema actief onder de aandacht bij onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Strategische innovatie

We ontwikkelen en implementeren innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën in onze activiteiten en toeleveringsketen om onze efficiëntie en duurzaamheidsinspanningen te verbeteren.

Op verschillende plekken in ons bedrijven werken we aan innovatie. Meest pregnant is het eigen R&D-team dat zich dagelijks bezighoudt met onderzoek op het gebied van diergezondheid, duurzaamheid, robotica en smart farming. Het R&D-team toetst bij drie eigen onderzoekscentra innovaties in de houderijpraktijk: dit gebeurt bij DrieVeld, De Haar en De Tweeling.

Binnen de brancheorganisaties waarin we actief zijn, worden diverse onderzoeken gedaan, zoals publiek-private samenwerkingen. Wij leveren hieraan in kind en soms in cash bijdragen aan. Zo zijn we betrokken bij de volgende onderzoeken vanuit Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).

 • PPS Klimaatmonitoring
  Dit project heeft als doel om de monitoring van klimaateffecten van de Nederlandse Agro&Food productie op basis van de ketenbenadering en de nationale benadering beter op elkaar te laten aansluiten. Het project heeft een looptijd tot en met 2023.

 • PPS Stalklimaat
  Dit project heeft als doel het ontwerp van meerdere technische concepten voor emissiearme houderijsystemen in de kalverhouderij met als uitgangspunt brongerichte vermindering van emissies zodanig dat ook vooruitgang optreedt wat betreft stalklimaat, diergezondheid en - welzijn. Het project heeft een looptijd tot en met 2023.

 • PPS Toekomstig diertransport
  Het doel is om te onderzoeken of met de (bestaande) registratie, metingen en conditioneringen op de transportmiddelen aangetoond kan worden dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Het project heeft een looptijd tot en met 2022.

 • PPS Betere stal, betere mest, betere oogst
  Dit onderzoek brengt de knelpunten en kansen in beeld van mestverwerking en draagt daar waar mogelijk aanvullende bewerkingen/maatregelen/aanpassingen van stalsystemen aan, rekening houdend met de mestverwerkingsplicht en kijkend naar kansen als groen gasproductie kunstmestvervangers en kostenbesparing in logistiek (en het bijbehorende effect op duurzaamheid). Het project heeft een looptijd tot en met 2024.

 • PPS NL Next Level Mestverwaarden
  Het project richt zich op de mogelijkheden voor ontwikkeling van duurzame en waardevolle eindproducten, bijbehorende technologie ontwikkeling, innovatie voor de productie van waardevolle mest en de organisatie en ontwikkeling in de keten. Het project heeft een looptijd tot eind 2022.

Aan SBK is in 2022 rijkssubsidie toegekend voor het project ‘Kijk op het Kalf’. Deze subsidie maakt deel uit van de Nederlandse regeling ‘Pilots gezonde kalverketen’ en is bedoeld om systeeminnovatie in de melkvee- en kalverhouderij te stimuleren en te onderzoeken in welke mate een systeemverandering kan bijdragen aan een integrale bijdrage van diergezondheids- en welzijnskansen. SBK werkt hierin samen met melkveehouders, kalverhouders en de kernpraktijken rundvee (dierenartsen). Wij leveren hierin een flinke in kind bijdrage.

In het project wordt kennis opgedaan hoe kalveren vitaler kunnen worden voor het verplaatsingsmoment van de melkveehouder naar de kalverhouder. Met als ultiem doel een betere start op de kalverhouderij en een betere gezondheid. Met een verplaatsing op latere leeftijd, het geven van een neusvaccinatie als afweer tegen voornaamste longinfecties, rechtstreekse aanvoer en diverse andere controlepunten waar een kalf aan moet voldoen voordat afvoer kan plaatsvinden, wordt beoordeeld wat het effect is in de praktijk en of dit een werkbaar systeem is voor de toekomst. Het project wordt voor eind 2024 afgerond.

Verantwoorde corporate governance en ethiek

We willen zakendoen op een open en verantwoorde manier. Dat betekent dat we inzicht geven in onze resultaten, integer zijn in de manier waarop we werken en respectvol omgaan met mens, dier en milieu.

Compliance

In onze bedrijven willen we een cultuur hebben waarin we open en transparant zijn naar elkaar. Niet alles is echter zo zwart-wit. Sommige situaties zijn lastig te beoordelen, of het nu gaat om frauduleus of onethisch gedrag, milieu-, gezondheids-, dierenwelzijns- en veiligheidskwesties. Iemand met een vermoeden van een misstand wordt aangemoedigd deze te melden aan een leidinggevende of vertrouwenspersoon binnen de VanDrie Group. Als iemand denkt dat dit geen optie is, kan diegene terecht bij SpeakUp. Dit is een tool waarmee medewerkers (zowel vaste en tijdelijke) maar ook ketenpartners anoniem een melding kunnen doen van potentiële misstanden. In 2022 zijn geen meldingen ontvangen. Een code voor eerlijk zakendoen, die beschrijft hoe de VanDrie Group wil handelen in haar internationale waardeketen, is beschikbaar op de corporate website.

In 2022 heeft de VanDrie Group de aangescherpte gedragscode dierenwelzijn van de Nederlandse Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) ondertekend. De gedragscode voorziet onder andere in een jaarlijkse training van slachterijmedewerkers, intensieve cameramonitoring, het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de inzet van camera’s en kennisuitwisseling tussen bedrijven om het lerend vermogen te vergroten. In de gedragscode is daarnaast de verplichting opgenomen om externe specialisten de borging van het dierenwelzijn in de slachterijen te laten beoordelen. COV rapporteert jaarlijks over de werking, de naleving en de resultaten van de gedragscode.

De organisatie

2022 kenmerkte zich door ongekende inflatie en daarmee gepaard gaande kostenstijgingen voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen. De energiekosten zagen we met meer dan 100 procent stijgen, bij grondstoffen was dit ongeveer 50 procent. Lag de prijs van kalfsvlees op 27 augustus 2021 nog tussen 4,77 euro en 5,10 euro voor blank kalfsvlees, op 26 augustus 2022 ligt dit peil op 5,80 euro en 6,10 euro; een stijging van ongeveer 20 procent. Dat deze prijsstijging van de vleesproducten vanuit de markt werd geaccepteerd, was een welkome ondersteuning om de kostprijs van kalfsvleesproductie te compenseren.

Overname Joosten Products

In 2022 is Joosten Products uit Weert overgenomen. Dit Limburgse familiebedrijf is een internationaal opererende specialist in jongdiervoeders. Het bijna 150 jarig bedrijf heeft zijn focus op export buiten de EU. Met de overname wil Joosten Products zijn positie verstevigen op de wereldwijde markt voor jongdiervoeding. Joosten Products zal nauw samenwerken met Schils uit Sittard. Voordelen van de samenwerking tussen beide bedrijven onder de paraplu van de VanDrie Group zijn een gezamenlijke inkoop van grondstoffen en het delen van kennis voor verdere productontwikkeling.

Wie de boer niet kent

In 2022 ondersteunde de VanDrie Group de stichting Wie de boer niet kent. Eén van de activiteiten van deze stichting is het gelijknamige RTL4-programma. Presentator Jamie Trenité reist daarin samen met een aantal BN’ers kriskras door heel Nederland om alles te ontdekken wat zij – zoals veel burgers - nog niet wisten over boeren, dieren en duurzaamheid. Uiteenlopende boerenbedrijven worden bezocht met ieder hun eigen invulling aan het leven en werken op het platteland. De afleveringen van Wie de boer niet kent zijn on demand op Videoland terug te kijken of via de website.

Toekomstperspectief

Op 10 juni 2022 is in Nederland het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van start gegaan. In het NPLG werkt het Rijk samen met de provincies aan een gebiedsgerichte aanpak die toeziet op verbetering en herstel van natuur, water en klimaat in Nederland. Het NPLG is een gezamenlijk programma van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder het landelijk gebied verstaan we heel Nederland zonder het stedelijk gebied en de grote wateren. Het NPLG heeft als gevolg dat de twaalf provincies plannen moeten maken hoe in de verschillende gebieden natuur, water en klimaat wordt verbeterd en hersteld. De door het kabinet gestelde deadline voor het opstellen van die plannen is 1 juli 2023. Ook bevat het NPLG een piekbelastersaanpak, deze regeling is in juni 2023 gepubliceerd. In de komende maanden van 2023 zal duidelijk worden welke impact dit heeft. 

Landbouwakkoord

Met het uitkomen van de plannen van het NPLG in juni 2022 ontstond veel onrust in de samenleving. Op verzoek van de Tweede Kamer is de heer Remkes gevraagd om de gesprekken tot herstel van vertrouwen te leiden. Eén van de aanbevelingen die Remkes deed was om te komen tot een Landbouwakkoord. Daar is minister Piet Adema van LNV in 2022 mee gestart. Het Landbouwakkoord richt zich op het perspectief van een economisch gezonde, duurzame en internationaal toonaangevende agrarische sector in Nederland in 2040. Om dat voor elkaar te krijgen heeft minister Adema agrarische organisaties, ketenpartijen, natuur- en milieuorganisaties en decentrale overheden gevraagd om in gesprek te gaan over de randvoorwaarden. Het Landbouwakkoord is niet vrijblijvend en moet concrete afspraken en maatregelen gaan bevatten. Het Landbouwakkoord is bedoeld om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de toekomst van de agrarische sector in Nederland. Via SBK participeren wij in de gesprekken over dit akkoord. Tweede kwartaal 2023 wordt een onderhandelingsresultaat verwacht.

Meer waardecreatie in onze keten

Wij zien valorisatie als een proces van waardecreatie. Waarde halen uit kennis en ervaring– en deze kennis geschikt en/of beschikbaar maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en vertalen in concurrerende producten of afzetmarkten. Belangrijk onderdeel van onze valorisatiestrategie in de keten is dat we producten uit de slacht telkens nieuwere, hoogwaardige bestemmingen willen geven.

Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld ingezet op het darmen crushen. Door in darmen gaatjes te maken kan de ongeboren mest verwijderd worden en stelt het ons in staat de darm beter schoon te maken. Consequentie? De darm wordt niet meer gezien als categorie 1 materiaal in de zin van Europese wetgeving op het gebied van dierlijke bijproducten. Deze categorie ‘afval’ wordt met name gebruikt voor energieproductie, zoals de productie van biodiesel, meeverbranding of verstoking. Het scheiden van darm en inhoud is een voorwaarde om de darmen te verwerken tot diervoedergrondstof of voeder voor gezelschapsdieren.

Nog meer maatschappelijke impact zijn we gaan maken door het winnen van hartzakjes. Dit is het vlies om een kalverhart (pericardium). Onder biologische weefsel heeft het hartzakje van inmiddels grote veelzijdigheid getoond als vervangingsalternatief in verschillende chirurgische gebieden, waaronder als onderdeel van stents of hartkleppen. Voordat we deze hartzakjes gingen winnen voor de farmaceutische industrie was het product slechts bestemd voor de categorie 3 materiaalstroom en verdween het naar de vetsmelterij. Doordat wij tracering, voedselveiligheid en kanalisatie op orde hebben, zijn we in staat gebleken een hele nieuwe markt aan te boren én indirect van waarde te kunnen zijn voor hartpatiënten.

Binnengekomen klachten

Animal Rights diende in 2019 een klacht met burgerlijke partijstelling in bij een Belgische onderzoeksrechter wegens vermeende dierenwelzijnsovertredingen in 2018 bij VanDrie België in Hasselt (BE). In 2020 is het onderzoek naar de opgegeven tenlasteleggingen gestart ondanks sluiting van VanDrie België. In 2021 is dit onderzoek voortgezet. We verwachtten dat de zaak in 2022 zou worden voorgelegd aan de rechter. Dit is niet gebeurd. Wij gaan er vanuit dat in het eerste kwartaal van 2023 de zaakbehandeling zal starten.

In 2021 en 2022 zijn vanuit de omgeving van Brons Mengvoeders diverse klachten binnengekomen over geluid, geur of verkeersveiligheid. Wij nemen deze klachten serieus en zetten daarom stappen om omwonenden en het provinciaal en lokaal bestuur beter te informeren over onze aanpak.