Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige gegevens

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De scope van dit verslag

Rekenschap afleggen

Dit is het vijftiende jaar waarin wij rekenschap afleggen over onze activiteiten. Wij gebruiken hiervoor onder andere deze MVO-rapportage. In 2021 hebben we onze materialiteitstoets opnieuw gevalideerd. De aangewezen materiële thema’s vormen de basis voor de verslaglegging van onze resultaten.

Afbakening en reikwijdte

Primair richt de VanDrie Group zich dit jaar op de Nederlandse operationele prestaties over 2021. We hebben dit jaar voor het tweede jaar meer data opgenomen over onze buitenlandse dochterbedrijven. Het assurancerapport geeft daar nadere duiding op. Doordat extra data is gebruikt, zijn de cijfers over 2021 en 2020 niet te vergelijken met de resultaten van 2019. Dit geldt bijvoorbeeld voor de resultaten ten aanzien van de verbruiken van gas, water en elektra. In dit jaarverslag leggen we nog steeds vooral verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders. Basis voor dit verslag is de GRI Standards Core. Tevens is de rapportage getoetst op de criteria van de Transparantiebenchmark van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De materialiteitsmatrix is in 2021 herzien: de matrix geeft inzicht in wat onze stakeholders belangrijk vinden. Over deze informatie rapporteren wij. Door deze herziening sluiten de materiële onderwerpen nog niet in alle gevallen aan bij de indicatoren in de scope van de assurance opdracht. Middels het uitbouwen van het aantal indicatoren willen we hier de komende jaren meer over rapporteren. Lees hiervoor ook onze doelstellingen onder onze resultaten. In diezelfde ontwikkeling scherpen we onze processen van dataverzameling en interne beheersing verder aan. Aangezien wij ons op een concurrentiegevoelige markt bevinden, kiezen wij bewust om in dit verslag slechts in beperkte mate te rapporteren over onze financiële resultaten en interne structuur. Het MVO-verslag is geen geïntegreerd jaarverslag.

Sturing en beheersing

De afdeling Corporate Affairs is betrokken bij het bepalen van de inhoud van het verslag en geeft sturing aan het gehele rapportageproces en de implementatie van materiële onderwerpen in en buiten het bedrijf. Inhoudelijke invulling van het verslag wordt gedaan op basis van interne en externe interviews en managementrapportages van alle bedrijven. Voor de aanscherping van onze materialiteitsmatrix is samengewerkt met Sustainalize. Het Portaal heeft inhoudelijk de VanDrie Group ondersteund. F19 heeft de opmaak van de digitale webomgeving gerealiseerd. Vertalingen worden behandeld door Tekom Vertalers B.V.. Het gehele directieteam van de VanDrie Group houdt toezicht op de voornoemde ontwikkelingen. Jaarlijks worden de materiële aspecten van het ondernemen besproken in het directieoverleg. Daarbij wordt de effectiviteit overwogen en indien nodig wordt beleid gewijzigd en aangepast. In dit overleg wordt ook tot de goedkeuring van de publicatie van de MVO-resultaten besloten.

De data in dit verslag hebben betrekking op de prestaties en materiële onderwerpen van de VanDrie Group (bedrijven waarin de Van Drie Holding B.V. een meerderheidsbelang heeft) en niet op de prestaties van leveranciers, klanten, consumenten, etc. De kwantitatieve gegevens in dit verslag zijn verzameld uit financiële systemen, het personeelsmanagementsysteem en Safety Guard. We hebben niet voor alle informatie een geautomatiseerd informatiesysteem. Aan de hand van een gestandaardiseerde rapportagetemplate verzamelen we op jaarbasis alle informatie. Waar mogelijk zijn de gegevens voor dit verslag gemeten. Voor enkele indicatoren hebben wij schattingen moeten maken, omdat hiervoor nog geen betrouwbare gemeten gegevens beschikbaar waren. Deze schattingen zijn gebaseerd op gemeten gegevens. De gegevens worden intern beoordeeld alvorens deze worden gerapporteerd. We scherpen onze indicatoren en daarmee onze gegevensverzameling de komende jaren verder aan. Zodoende kunnen we in komende jaren over nieuwe en aanvullende indicatoren in de scope van de assurance opdracht rapporteren.

De rapportageperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De publicatiedatum is 4 juli 2022. Het assurancerapport is opgemaakt door Mazars N.V.. De assurance ziet toe op de genoemde indicatoren in het Onafhankelijk Assurancerapport. Zie hiervoor ook tabel indicatoren behorende bij het assurance rapport. Ook is een aparte GRI -index opgenomen bij de rapportage. Eventuele wijzigingen in de definities en meetmethoden ten opzichte van voorgaande jaren worden in het verslag samen met de bijbehorende data gerapporteerd.

Gebeurtenissen na balansdatum tot april 2023

Na publicatiedatum van dit verslag in juli 2022 heeft in januari 2023 de aankondiging plaatsgevonden dat de VanDrie Group een intentieverklaring had gesloten met Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. B.V. uit Epe ter verwerving van een meerderheidsbelang. In februari werd dit akkoord echter ontbonden. 

Alhoewel beide bedrijven kansrijke synergievoordelen en mogelijkheden zagen om gezamenlijk de benodigde ontwikkeling bij Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. B.V. vorm te geven, verstoorden recentelijke ontwikkelingen het perspectief hierop. Als gevolg van het faillissement van een Deense afnemer ontstond een acuut liquiditeitsprobleem. De VanDrie Group heeft zich niet bereid verklaard om voorafgaand aan goedkeuring door de mededingingsautoriteit en afronding van het overnameonderzoek extra financiële middelen te verstrekken. Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. B.V. heeft hierop de stap gezet om de intentieverklaring op te zeggen.

Daarnaast zijn na publicatiedatum in juli 2022 enkele belangrijke externe processen opgestart die in ultimo effect zullen hebben op de strategie en het beleid van de VanDrie Group. Zo werd in oktober 2022 het rapport van Johan Remkes gepubliceerd over de gesprekken tussen het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties om weer te komen tot een verstandhouding waarbij de inhoud en het gesprek over een duurzame toekomst voor agrarische ondernemers en het landelijk gebied centraal staan. In dit rapport zijn diverse aanbevelingen gedaan zoals het advies om te komen tot een Landbouwakkoord. De onderhandelingen van het Landbouwakkoord vinden op moment van schrijven nog steeds plaats. Vanuit Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is de VanDrie Group actief participerend in de zogenaamde deeltafel melkveehouderij - kalverhouderij om het perspectief voor 2040 voor deze sectoren vorm te geven.

Daarnaast is een traject gaande om te komen tot een Convenant Dierwaardige Veehouderij. Via SBK en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) nemen wij deel aan de diverse gesprekken en consultaties voor de uitwerking van deze convenantsafspraken. Gedeeltelijke afronding van dit proces wordt eind april 2023 verwacht.